• Št. feb 2nd, 2023

Zámer na vybudovanie prevádzky „Zariadenie na zber odpadov“

ByIMG_1979

dec 24, 2013 , , ,
poloha-1
Poloha umiestnenia zberného dvora.

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50 v zmysle § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), zaslal na Mestský úrad vo Zvolene zámer „Zariadenie na zber odpadov“. Na základe zákona Mesto Zvolen informuje o uvedenom zámere verejnosť.

Predmetom zámeru je vybudovanie prevádzky zariadenia na zber odpadov, ktorý sa bude vykonávať od rôznych pôvodcov odpadov z územia SR. Predmetom činnosti je spätný odber použitej čistiacej kvapaliny z umývacích strojov od zákazníkov spoločnosti. Zariadenie na zber odpadov bude realizované na p.č. 2838/19, k.ú. Zvolen (ul. Neresnícka 3A, priestory fy. REALZV, s.r.o.).

Na toto ako občan nielen mesta Zvolen máte právo
Dokumentácia je pre verejnosť sprístupnená k nahliadnutiu na MsÚ Zvolen, odbore územného plánovania, 3. poschodie, č. dverí 356 denne počas pracovnej doby v termíne od 23.12.2013 do 13.1.2014. Oznam je zverejnený na úradnej tabuli MsÚ a na stránke mesta Zvolen. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná na Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen.

Fakty

  • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je zhromažďovanie nebezpečných odpadov a ich následné odovzdanie osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.
  • Dotknutá obec: Zvolen (okres: Zvolen)
  • Príslušný orgán: OkÚ Zvolen
  • Navrhovateľ: PRIMUS spol. s.r.o., Žilinská cesta 63, 013 11 Lietavská Lúčka
  • Povoľujúci orgán: Mesto Zvolen, OÚ Zvolen, OSŽP

Fotografie 

Zdroj info: Zvolen.sk a Enviroportal.sk

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri