• Po. feb 6th, 2023

Posilovňa na Laniciach, štadión, dotácie aj o tom bude októbrové zastupiteľstvo

mestske-zastupitelstvo-zvolen
Foto: ZV-podujatia

V pondelok 20.10.2014 sa bude konať už tohtoročné ôsme zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých pálčivých veciach vid program dole.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.  

Dňa 20.septembra 2014 (pondelok) o 13:00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen

Program

 1. O t v o r e n i e o 13:00
 2.  Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR   Predkladá:  spravodajca MsR
 4. Nakladanie s majetkom Mesta Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 5. Správa o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov Predkladá: PhDr. Koreňová, ved. odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 6. Poskytnutie dotácie na rok 2014 – zmena subjektu Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, ved. odboru rozvoja mesta MsÚ
 7. Informácia o projekčnej príprave a možnostiach realizácie rekonštrukci futbalového štadióna vo Zvolene Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 8. a/ Protest prokurátora č. Pd 110/14/6611-6 zo dňa 5.9.2014 proti VZN Mesta Zvolen o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení jeho zmien a doplnkovb/ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území mesta Zvolen Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 9. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom HK Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka Mesta Zvolen
 10. Interpelácie a diskusia a záver

Kompletné informácie k jednotlivým bodom nájdete na tomto mieste. (musíte si to rozkliknúť)

P o z v a n í:

 • poslanci EP, poslanci NR SR, poslanci MsZ, predseda VÚC BBSK, okresný prokurátor, prednosta ObÚ, prednosta MsÚ, hlavný kontrolór Mesta, náčelník MsP, riaditeľ LPM s.r.o., riaditeľ OR PZ, SBD Zvolen, vedúci odborov MsÚ, občania mesta Zvolen, zástupcovia médií

Zdroj info (Zvolen.sk)

Článok: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri