Ako sa nám žije vo Zvolene

zvolen-vecerAko sa nám žije vo Zvolene (zoznam kapitol) 

 • Ľudia v meste
 • Práca, bývanie a vzdelávanie
 • Prostredie, v ktorom žijeme
 • Voľný čas a cestovný ruch
 • Sociálna oblasť
 • Participácia, dôvera a vnímaný vplyv a rozhodovanie
 • Hodnotenie života v meste a podpora mesta

  Prostredie, v ktorom žijeme

  Info

  Takmer 68 percent Zvolenčanov považuje podľa výsledkov prieskumu miesto, kde žijú, za dobré miesto pre život.  Info

  59,84 percent respondentov a respondentiek sa v prieskume vyjadrilo, že plánujú v budúcnosti žiť v meste Zvolen, 11,33 percent neplánuje a 28,83 percent sa nevedelo vyjadriť.


  Životné prostredie

  Územie Zvolena patrí do oblasti teplej kotlinovej klímy, mierne suchej až vlhkej, s častým výskytom inverzií teplôt vzduchu. V rámci Slovenska patrí do oblastí s najvyšším výskytom hmiel – priemerný počet dní s výskytom nočných alebo doobedňajších hmiel je 85 za rok (cca 405 hodín).

  V roku 2015 bola vypracovaná Adaptačná stratégia mesta Zvolen na zmenu klímy (využitie dažďovej vody), podľa ktorej je pre mesto Zvolen je možné uvažovať najmä s negatívnymi dôsledkami vysokých teplôt vzduchu, periód horúčav a záplav.

  V roku 2015 nebola prekročená priemerná ročná koncentrácia PM101 na žiadnej stanici v Banskobystrickom kraji, ani vo Zvolene. V roku 2015 bola prekročená denná limitná hodnota na ochranu zdravia ľudí pre PM10 (1) na monitorovacej stanici vo Zvolene na Alexyho ulici 3 krát. Cieľová hodnota pre PM2,5 prekročená nebola a ani ostatné znečisťujúce látky neprekročili limitné hodnoty (SHMÚ, Hodnotenie kvality ovzdušia rok 2015).

  Počet prekročení dennej limitnej hodnoty PM10

  Zdroj: SHMU

  Vysvetlenie k (1) – Prachové častice PM10 a PM2,5 môžu spôsobiť podráždenie horných dýchacích ciest s kašľom a kýchaním a dráždenie očných spojiviek. Zvýšená prašnosť v ovzduší všeobecne pôsobí dráždivo na dýchacie cesty a spravidla sa vyskytuje spolu s ďalšími škodlivinami, ako sú oxid siričitý, oxidy dusíka a ťažké kovy.


  Na území mesta Zvolen sú evidované štyri lokality s potvrdenou environmentálnou záťažou (tri v areáli Bučiny a jedna v ŽOS), lokalita v areáli bývalého LIAZu sa považuje sa pravdepodobnú environmentálnu záťaž. Problematickou je aj existujúca vodná nádrž Môťová, v ktorej je približne 600 tisíc m3 sedimentov, a ročne pribúda ďalších 20 tisíc m3.


  Info

  Kvalitu životného prostredia hodnotili Zvolenčania v prieskume najčastejšie ako dobrú (41,75 percent) a veľmi dobrú (22,47 percent).


  Doprava v meste

  Mestská hromadná doprava je v súčasnosti v meste Zvolen realizovaná spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. (SAD) spájajúca centrum mesta s okolitými sídliskami mesta Zvolen. Doprava sa realizuje na 15 linkách s celkovou dĺžkou 210 km spájajúcich centrum mesta s okolitými sídliskami. Priemerná vzájomná vzdialenosť zastávok cca 500 – 600 m, priemerné obsadenie autobusu 26 cestujúcich/spoj, a počet prepravených osôb za rok cca 10 100 000. (www.zvolen.sk)


  Info

  Počet evidovaných vozidiel aj osobných automobilov v okrese Zvolen v rokoch 2010 až 2015 má stúpajúcu tendenciu.


  Počet evidovaných vozidiel v okrese Zvolen

  Zdroj: minv.sk


  Info

  Podľa výsledkov prieskumu 30,22 percent Zvolenčanov považuje dopravnú infraštruktúru – mestskú hromadnú dopravu, možnosti parkovania, cesty a chodníky v meste za nedostatočnú, 25,25 percent za uspokojivú a 31,41 percent za dobrú. Viac ako 78 percent respondentov a respondentiek si myslí, že je v meste potrebné budovať cyklochodníky, stojany a pod. aby občania mohli viac bicykle využívať na dopravu, šport a voľný čas.


  Info

  Najčastejším spôsobom presunu v rámci mesta Zvolen je podľa výsledkov prieskumu chôdza (66,80 percent respondentov a respondentiek ju využíva často) a automobil (47,71 percent ho využíva často). Mestská hromadná doprava a nemotorové spôsoby dopravy sú menej využívanými.


  Spôsob dopravy v meste Zvolen

  N=503


  Kriminalita

  Podľa zdrojov Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Zvolene bolo v okrese Zvolen v roku 2015 spáchaných 1 484 trestných činov, 855 bolo objasnených.

  Majetková trestná činnosť v meste Zvolen v roku 2015


  Zdroj: OO PZ Zvolen

  Majetková trestná činnosť v okrese Zvolen v roku 2015

  Zdroj: OO PZ Zvolen


  Mestská polícia vo Zvolene v roku 2015 riešila 4 510 priestupkov, toho najviac – 2 808 boli priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a 1591 porušení všeobecne záväzných nariadení mesta Zvolen.

  Počet priestupkov riešených mestskou políciou vo Zvolene v rokoch 2012 až 2015 

  Zdroj: http://www.msp.zvolen.sk