• Št. mar 30th, 2023

Pomôžte mladým nezlyhať. BBSK opäť podporí preventívne projekty

ByIMG_1979

feb 7, 2020
Foto: ilustračné.

TS: Do konca februára môžu obce, mestá a subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, žiadať o dotáciu Banskobystrický samosprávny kraj. Ten vlani podporil spolu päť projektov v celkovej sume viac ako 37-tisíc eur.

Tvorivé dielne pre deti aj ich mamičky, denné tábory, filmové popoludnia, pobyty pre náhradné rodiny, besedy, prednášky, workshopy či vzdelávacie videá. To je len malá časť aktivít, ktoré aj s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnilo v priebehu minulého roka päť subjektov, ktorým sa podarilo získať dotáciu určenú na predchádzanie sociálno-patologickým javom v rodinách a komunitách.

O finančnú podporu kraja sa oprávnení žiadatelia môžu uchádzať aj tento rok, žiadosť je potrebné podať do konca februára a spĺňať podmienky, ktoré určuje krajské VZN č. 35/2018. Všetky informácie nájdu žiadatelia na webovej stránke http://www.bbsk.sk/aktuality.

„Jeden projekt môže získať najviac 8500 eur, z rozpočtu vieme podporiť približne päť až desať projektov. Ak okolo seba vidíte deti a mladých ľudí, ktorí nemajú možnosť zmysluplne tráviť voľný čas a rozvíjať svoj talent, alebo rodičov, ktorí potrebujú pri starostlivosti o deti pomôcť a máte nápad, ako to zmeniť, podeľte sa oň s nami,“ hovorí Silvia Lorencová z odboru sociálnych služieb a zdravotníctva BBSK.

Kraj podporí konkrétne nápady, napríklad vytvoriť krátky film na niektorú z tém (prevencia drogovej závislosti, alkoholizmus, záškoláctvo, vandalizmus, finančná gramotnosť, násilie na ženách, novodobé otrokárstvo, extrémizmus), zorganizovanie besied pre žiakov s pozvanými odborníkmi na školách na rôzne pálčivé témy, aktivity na zamedzenie nárastu záškoláctva, vedenie rodičov k zodpovednosti pri plnení školskej dochádzky detí, aktivity na predchádzanie vzniku závislostí, sexuálna výchova, finančná gramotnosť a pod.

Medzi podporenými projektmi boli vlani, počas prvého ročníka fungovania dotačnej schémy, najmä také, ktoré pracovali s deťmi a rodinami z málo podnetného prostredia.

Projekt Cesta hore, ktorý realizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, sa zameral na trávenie voľného času detí v Rimavskej Sobote, osvetu verejnosti v témach týkajúcich sa výchovy detí a tiež na podporu mládežníkov k ich samostatnosti.

Deťom v Lovinobani sa s podporou BBSK venovalo Občianske združenie Margarétka, s tridsiatimi rodinami v lokalitách Likier, Maša, Hačava, Skálie, Mútnik a Hnúšťa pracovali členovia OZ Klub rómskych aktivistov na SR. Na podporu náhradných rodín z Banskobystrického kraja sa vlani s podporou BBSK zameralo OZ Návrat, problematike detí so špecifickými potrebami sa venoval projekt A Centra.

TS: Lenka Štepáneková.