• Št. nov 30th, 2023

V pondelok čaká poslancov rokovací maratón

Autor IMG_1979

dec 13, 2020 ,
V tejto zasadačke na Mestskom úrade vo Zvolene sa to bude konať. Foto: IMG_1979

V pondelok 14.12.2020 so začiatkom o 9:00 hod sa bude konať tohtoročné (pravdepodobne) posledné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie sa budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť (avšak skrz momentálnu situáciu sa nedoporučuje) a samozrejme bude vysielané aj ONLINE.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení z v o l á v a m 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2020 /pondelok/ o 09,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e 09.00-09.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 4. Kontrola plnenia uznesení MsZ – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 5. Novelizácia č.2 VZN č.197 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Predkladá: Ing. Hrešová, pov. vedením ekonomického odboru MsÚ
 6. III. zmena rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení a rozpočtovej organizácie Zvolenské kultúrne centrum na rok 2020 – Predkladá: Ing. Hrešová, pov. vedením ekonomického odboru MsÚ
 7. Návrh na schválenie úpravy rozpočtu podľa celkových nákladov na realizáciu stavby Námestie SNP Zvolen, pešia zóna – III. Etapa Predkladá: Ing. Chrastinová, pov. vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 8. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 1008/2019 na vykonanie diela Námestie SNP Zvolen, pešia zóna – III. Etapa – Predkladá: Ing. Chrastinová, pov. vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 9. a/ Rozpočet Mesta Zvolen na roky 2021 – 2023 10.30-10.45 Predkladá: Ing. Hrešová, pov. vedením ekonomického odboru MsÚ a po b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Zvolen k návrhu 10.45-10.55 rozpočtu na roky 2021 – 2023 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
 10. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen – Predkladá: PhDr. Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva a vzdelávania MsÚ
 11. Delegovanie zástupcov Mesta Zvolen do orgánov samospráv škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen. – Predkladá: PhDr. Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva a vzdelávania MsÚ
 12. Nakladanie s majetkom Mesta Predkladá: Ing. Vaľková, pov. vedením odboru SM MsÚ
 13. Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejného obstarávania na zákazku na dodanie služieb podľa Prílohy č.1 zákona o verejnom obstarávaní „Bezpečnostné služby – stráženie areálu bývalých Kasární kpt. Nálepku, Zvolen – Balkán ( Ul. Unionka, Zvolen ) pre rok 2021-2024“ – Predkladá: Ing. Vaľková, pov. vedením odboru SM MsÚ
 14. Návrh Zásad odmeňovania účinkujúcich na sobášoch a slávnostných podujatiach ZPOZ pri MsZ Zvolen – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 15. Novelizácia č.3 VZN mesta Zvolen č.139 o pešej zóne – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 16. Novelizácia č.3 VZN Mesta Zvolen č. 191 o nakladaní s komunálnym – odpadom a drobným stavebným odpadom – Predkladá: Ing. Chrastinová, pov. vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 17. Areál TMS Montys Zvolen – zastavovacia štúdia, zmena 1 – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 18. Petícia proti podnetu právnickej osoby CENTRUM – SVET s.r.o., Lieskovská 6, 960 01 Zvolen – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 19. Cyklistický chodník Námestie SNP – sídlisko Zlatý Potok – Etapa 2 – zmluva s dodávateľom – Predkladá: Ing. Chrastinová, pov. vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 20. Voľba členov Komisie školstva a vzdelávania MsZ Zvolen – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 21. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 22. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
 23. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Zvolen na obdobie I. polroku 2021 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
 24. Rôzne
 25. Interpelácie a diskusia
 26. Z á v e r

Na základe 24. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 13.11.2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí platia pri organizovaní zasadnutí, schôdzi orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a iných podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby nasledovné opatrenia:

 • pred vstupom do budovy je potrebné dodržiavať 2 m rozostupy
 • do rokovacej sály bude zabezpečený len jeden možný vstup
 • v prípade podozrenia na akútne respiračné ochorenie (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii
 • pri vstupe do rokovacej sály je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky
 • všetci účastníci rokovania sú povinní vlastným perom vyplniť dotazník s informáciami (meno, tel. kontakt – pre potreby RÚVZ) a čestné prehlásenie, že im nebola nariadená domáca izolácia a že neboli v úzkom kontakte so žiadnou osobou chorou na Covid-19 (resp. nie sú si vedomí tejto skutočnosti), pri vstupe do budovy im bude premeraná teplota bezkontaktným teplomerom
 • zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje
 • vstup do rokovacej sály a prítomnosť v rokovacej sále počas celého rokovania bude umožnený iba s vhodným spôsobom prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka)
 • účastníci rokovania musia dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 • zákaz podávania rúk
 • počas rokovania sa bude rokovacia miestnosť nárazovo vetrať