• Ut. dec 5th, 2023

Nielen o plavárni sa bude rokovať na septembrovom zasadnutí MsZ

mestske-zastupitelstvo-zvolen
Foto ilustračné. Foto: ZV-podujatia

V pondelok 28.9.2015 zo začiatkom o 14:00 hod sa bude konať už tohtoročné siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach vid program dole.

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE kompetentní v meste Zvolen si povedali, že pôjdu s dobou a že ešte viac bude mesto transparentné.

Zasadnutia budú online a záznam bude následne potom na stránke mesta.

Toto všetko prinieslo mesto na Vaše obrazovky už 2.2.2015 v spolupráci s TV Eso média a ako už bolo spomenuté, na web stránke sa nachádza banner a inštrukcie k tomu a daňových poplatníkov táto maličkosť stojí viac ako 100 € mesačne. Viac info o tejto novinke si môžete prečítať v tomto článku.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť. 

Program – 28.9.2015 – kompletné znenie bodov nájdete TU ale musíte si rozkliknúť jednotlivé odkazy

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2015 /pondelok/ o 14,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen

Program

 1. O t v o r e n i e 14.00-14.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 4. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Zvolen za I. polrok 2015 Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 5. IV. Aktualizácia rozpočtu Mesta Zvolen na rok 2015 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 6. Východiská rozpočtu Mesta Zvolen na roky 2016-2018 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 7. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 8. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj akcií – spol. Prima Banka Slovensko a.s. Predkladá: JUDr. Diechová, právne oddelenie MsÚ
 9. Dotácie na rok 2015 – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, ved. odboru rozvoja mesta MsÚ
 10. Digitalizácia a aktualizácia Územného plánu mesta Zvolen – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 11. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom HK Mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 12. Návrh primátorky mesta Zvolen na vymenovanie – konateľa Lesného podniku mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
 13. Návrh na schválenie základných podmienok a požiadaviek – na zabezpečenie služieb mestskej plavárne v meste Zvolen – Predkladá: Ing. Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
 14. Informácia o zabezpečení spracovania projektovej dokumentácie „Prestavba futbalového štadióna vo Zvolene“ – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 15. interpelácie a diskusia
 16. Z á v e r 16.30-16.35