• Ne. jan 29th, 2023

Vo Zvolene osadili ďalší FIXPOINT- bezpečnostnú nádobu na použité injekčné striekačky

ByIMG_1979

máj 27, 2022
Zberná nádoba Fixpoint. Foto: archív združenia Storm.

TS: Združenie STORM v spolupráci s mestom Zvolen osadilo 4. mája v poradí druhú bezpečnostnú nádobu na použité striekačky rôzneho druhu. Nádoba je umiestnená na sídlisku Západ – Tepličky, kde obyvatelia nachádzajú pohodené striekačky najčastejšie. V meste sa podarilo bezpečne zlikvidovať za tri roky 1503 Ks takéhoto odpadu.

Vo Zvolene Združenie STORM v spolupráci so samosprávou už tretím rokom realizuje program ochrany verejného zdravia Bezpečne v komunite Zvolen. Projekt je rozdelený na tri nosné činnosti – pravidelné zbery použitých injekčných striekačiek z ulíc, likvidácia injekčných striekačiek na podnet verejnosti prostredníctvom Facebook stránky, mailu alebo telefonicky a likvidácia vhodených injekčných striekačiek z bezpečnostných nádob FIXPOINT. V meste Zvolen sa realizuje program od roku 2019. Pracovníčka Združenia STORM pravidelne každý mesiac monitoruje exponované lokality a zároveň realizuje likvidáciu na základe podnetu obyvateľov.

Nádoba FIXPOINT bola osadená na sídlisku Západ – Tepličky, v lokalite, kde sa našiel a následne zlikvidoval vysoký počet pohodených striekačiek. Jedná sa o frekventovaný verejný priestor kde sú umiestnené herné prvky, čo predstavovalo zvýšené riziko poranenia detí. FIXPOINT je bezpečnostná nádoba, ktorá je prioritne určená na likvidáciu injekčných striekačiek a/alebo ihiel rôzneho druhu. Nádoba je tu pre širokú verejnosť, ktorá sa chce zachovať zodpovedne a prispieť tak k ochrane verejného zdravia v meste.

Vďaka programu Bezpečne v komunite Zvolen sa za tri roky podarilo bezpečne zlikvidovať 1503 použitých injekčných striekačiek. Z celkového počtu pochádzalo 747 z bezpečnostnej nádoby FIXPOINT, 402 injekčných striekačiek bolo zlikvidovaných na podnety od obyvateľov mesta a 354 injekčných striekačiek našla pracovníčka a dobrovoľníci. V meste sa tak darí znižovať dopady drogovej scény na verejný priestor.

Združenie STORM pôsobí už 20 rokov v oblasti sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie znižovania škôd. Pracuje predovšetkým s užívateľmi drog, osobami pracujúcimi v sex-biznise a deťmi a mládežou na úrovni primárnej a sekundárnej prevencie.

Viac informácií o projekte na Facebook stránke Bezpečne v komunite Zvolen

Fotogaléria:

TS a foto: archív Združenie STORM