• Ut. feb 7th, 2023

O dotáciách ako aj územnom pláne bude marcové zasadnutie MsZ

ByIMG_1979

feb 25, 2015 ,
mestske-zastupitelstvo-zvolen
Foto: Ilustračné. Foto: zv-podujatia

V pondelok 2.3.2015 sa bude konať už tohtoročné druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach vid program dole.

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE kompetentní v meste Zvolen si povedali, že pôjdu s dobou a že ešte viac bude mesto transparentné. Zasadnutia budú online a záznam bude následne na stránke mesta.

Toto všetko prinieslo mesto na Vaše obrazovky už 2.2.2015 v spolupráci s TV Eso média a ako už bolo spomenuté, na web stránke sa nachádza banner a inštrukcie k tomu.

Viac info o tejto novinke si môžete prečítať v tomto článku.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.

Program 

  • O t v o r e n i e 14.00-14.05
  • Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  • Správa o činnosti – Predkladá: spravodajca MsR
  • Novelizácia č. 3 VZN č. 150 o podmienkach a rozsahu poskytovania starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach – Predkladá: PhDr. Koreňová, ved. odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
  • Dotácie na rok 2015 – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, ved. odboru rozvoja mesta MsÚ
  • Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
  • Odvolanie a delegovanie zástupcov Mesta Zvolen do orgánov samospráv škôl a školských zariadení – Predkladá: Mgr. Marcinko, vedúci odboru školstva MsÚ
  • Územný plán zóny, Pamiatková zóna mesta Zvolen – úprava smernej časti – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
  • Interpelácie a diskusia
  • Z á v e r 15.55-16.00