• Ne. dec 3rd, 2023

Novým riaditeľom Lesného podniku je Ing. Ivan Gallo.

Ing. Ivan Gallo
Ing. Ivan Gallo. Foto: ZV-podujatia.

Od 1.10.2015 sa ujme vedenia spoločnosti Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o. so sídlom J. Kráľa 14, Ing. Ivan Galla z Hriňovej na dobu neurčitú.

Z dôvodu odchodu Ing. Milana Golisa, doterajšieho konateľa spoločnosti  ku  dňu 31.08.2015 do starobného dôchodku bolo nútené  mesto Zvolen  vyhlásiť dňa  04.08.2015  v zmysle  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení výberové konanie na pozíciu konateľa spoločnosti Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o.

Na upresnenie treba dodať, že Ing. Milan Golis požiadal listom primátorku mesta Zvolen Ing. Lenku Balkovičovú o uvoľnenie z funkcie konateľa Lesného podniku z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Táto vec sa prerokovávala na zasadnutí MsZ, ale poslanci mestského zastupiteľstva to neschválili a primátorka im odkázala, že ak sa mu niečo stane,  budú to práve oni, ktorí zoberú za to zodpovednosť.

Mesto Zvolen vyhlásilo k 4.8.2015 výberové konanie na pozíciu konateľa spoločnosti Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o

Kritériá a požiadavky na kandidáta na uvedenú pozíciu konzultovala samotná primátorka mesta Zvolen s poslancami Mestského zastupiteľstva a na základe ich pripomienok a návrhov bola zadefinovaná finálna verzia vyhlásenia výberového konania. Primátorka mesta Ing. Lenka Balkovičová menovala členov výberovej komisie na vyššie uvedenú pozíciu v zložení Ing. Jaroslav Stehlík, člen komisie – zástupca primátorky, poslanec MsZ,  MUDr. Milan Čarnoký, člen komisie – poslanec MsZ, Ing. Blažej Možucha, člen komisie – konateľ Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o., Ing. Martin Žilka člen komisie – vedúci odboru riadenia ľudských zdrojov LESY SR, š.p. Banská Bystrica. Celý proces  výberového konania prebiehal so zreteľom na dodržanie všetkých zákonných lehôt a termínov vymedzených zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení.

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 03.09.2015 na MsÚ vo Zvolene a pozostávalo z dvoch častí. Prvá, písomná časť bola realizovaná formou písomného testu, v ktorom boli overované osobnostné predpoklady a odborná spôsobilosť kandidátov (testy sociálnych zručností, manažérsky test a odborný test z oblasti platných právnych predpisov,  vzťahujúcich sa na oblasť lesníctva, životného prostredia, ochrany prírody a krajiny).

Druhá časť bola realizovaná prostredníctvom osobného pohovoru – interview. Členovia výberovej komisie overovali schopnosti a osobnostné predpoklady všetkých uchádzačov pre výkon funkcie konateľa LPM Zvolen s.r.o., potrebné vzhľadom na povahu a druh činností na obsadzovanom pracovnom mieste.

Výberová komisia na základe komplexného zhodnotenia výsledkov výberového konania určila poradie uchádzačov nasledovne:

Meno uchádzača

  1. Ing. Ivan Gallo
  2. Ing. Rastislav Valach
  3. Ing. Mária Lukáčová
  4. Ing. Alojz Riško
  5. Ing. Ivan Hudak

Vybratý kandidát Ing. Ivan Gallo bol písomne pozvaný na zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.09.2015, na ktorom mu bola pred samotnou voľbou umožnená osobná prezentácia.

Viac info nielen o jeho prezentácie ako aj o ostatnom na priloženom videu.

Článok a foto: ZV-podujatia.