• Ut. dec 6th, 2022

Októbrové zasadnutie MsZ už najbližší pondelok

ByIMG_1979

okt 25, 2018 ,
Zasadačka MsZ. Foto: IMG_1979

V pondelok 29.10.2018 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať tohtoročné 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie sa budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť, ale bude sa vysielať aj online.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení z v o l á v a m  8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 29. októbra 2018 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen

s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá:  spravodajca MsR
 4. 4. a/ Rozpočet Mesta Zvolen na roky 2019 – 2021 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ  a po b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Zvolen k návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2021 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta a po c/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Zvolen k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania na rok 2019 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
 5. Novelizácia  č.3 VZN č. 173 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy – na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2019 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 6. VII. zmena rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení na rok 2018 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 7. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 8. Správa o priebežnom hodnotení Programu rozvoja mesta Zvolen 2014-2020 – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 9. Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom – zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení na rok 2018/2019 – Predkladá: Mgr. Marcinko, vedúci odboru školstva MsÚ
 10. Správa o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov v meste Zvolen – Predkladá:  Mgr. Kudríková, odbor soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 11. Správa o činnosti Komunitného centra„ Romano jilo“ na Unionke – Predkladá:  Mgr. Kudríková, odbor soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 12. Územný plán mesta Zvolen – zmeny a doplnky 10 – Predkladá:  Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP
 13. ÚPN Z Pamiatková zóna mesta Zvolen – zmeny a doplnky  – súhlas s obstaraním – Predkladá:  Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP
 14. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen, ukončených ku dňu 22.10.2018 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
 15. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra – mesta Zvolen na I. polrok 2019 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
 16. Schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta za II. polrok 2018 – Predkladá: spravodajca MsR
 17. Rôzne – a/ Správy zástupcov Mesta Zvolen v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Mikuš, prednosta MsÚ
 18. Interpelácie a diskusia
 19. Z á v e r