• Ut. máj 30th, 2023

Nielen o odpadovom hospodárstve v meste Zvolen bude marcové zasadnutie MsZ

ByIMG_1979

mar 20, 2019 ,
Zasadacia miestnosť MsZ Zvolen. Foto: IMG_1979

V pondelok 25.3.2019 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať tohtoročné 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie sa budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť, ale bude sa vysielať aj online.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční
dňa 25. marca 2019 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e 13.00-13.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 4. Územný plán zóny Zvolen – Čierne Zeme – Trňanský chodník, Zmeny a doplnky 03 – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 5. Návrh VZN Mesta Zvolen o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 6. Program odpadového hospodárstva Mesta Zvolen na roky 2016 – 2020 – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 7. Dodatok k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 8. Dodatok k Zásadám odmeňovania účinkujúcich na sobášoch a slávnostných podujatiach ZPOZ pri MsZ Zvolen – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 9. Voľba prísediacich Okresného súdu vo Zvolene – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 10. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
 11. Prezentácia o výkone pracovnej činnosti asistentov osvety zdravia – Zdravé regióny, n. o. v meste Zvolen – Predkladá : Mgr. Ing. Pišta, koordinátor pre spádovú oblasť Zvolen
 12. Rôzne
 13. Interpelácie a diskusia
 14. Z á v e r