• St. mar 22nd, 2023

Na aprílovom zastupiteľstve sa poslanci zdržia až do neskorého večera

ByIMG_1979

apr 28, 2019 ,

 

pohľad na budovu mestského úradu vo Zvolene
Pohľad na budovu Mestského úradu vo Zvolene. Foto: IMG_1979

V pondelok 29.4.2019 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať tohtoročné 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie sa budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť, ale bude sa vysielať aj online.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  zvolávam 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa  29. apríla 2019 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen

s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 4. a/ Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2018/s prílohou Správa o monitorovaní Programu rozvoja mesta Zvolen za rok 2018/ – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ A PO b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Zvolen za rok 2018 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
 5. I. zmena rozpočtu Mesta Zvolen, RO- Zvolenského kultúrneho centra, RO – škôl a školských zariadení na rok 2019 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 6. Novelizácia č. 2 VZN č. 171  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ VZN o verejnej zeleni a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 7. Vyhodnotenie zimnej údržby 2018/2019 na území mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 8. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 9. VZN o poskytovaní sociálnych služieb Mestom Zvolen a poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi – Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. veci, zdravia a rodiny MsÚ
 10. Novelizácia č. 1 VZN č. 179 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Zvolen – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 11. Informácia o technicko-organizačnom zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu na území mesta Zvolen – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 12. Správa o činnosti MsP Zvolen za rok 2018 – Predkladá: Mgr. Chabada, náčelník MsP
 13. Návrh na zvolenie člena Výboru mestskej časti 3 vo Zvolene – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 14. Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra mesta Zvolen – Predkladá:  Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
 15. Správa o činnosti protipožiarnych skupín za rok 2018, návrh činnosti na rok 2019 – Predkladá: Ing. Skrovný, PhD., preventivár mesta Zvolen
 16. Informácia o záveroch komisie pre výber lokality na mestskú plaváreň – Predkladá: Ing. Lupták, zástupca primátorky mesta Zvolen
 17. Rôzne
 18. Interpelácie a diskusia
 19. Z á v e r