• Ne. okt 1st, 2023

Poslancov MsZ čaká posledná schôdza pred prázdninami

Autor IMG_1979

jún 24, 2019 ,
budova mestského úradu vo Zvolene
Budova Mestského úradu vo Zvolene. Foto: IMG_1979

V pondelok 24.6.2019 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať tohtoročné 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie sa budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť, ale bude sa vysielať aj online.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení z v o l á v a m 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2019 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e 13.00-13.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 4. II. zmena rozpočtu Mesta Zvolen a rozpočtových organizácií – Zvolenské kultúrne centrum, školy a školské zariadenia na rok 2019 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 5. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: JUDr. Pásztorová, vedúca majetkovo-právneho oddelenia MsÚ
 6. Novelizácia č.1 VZN č.178 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen – Predkladá: Mgr. Strapková, pover. vedením odboru školstva MsÚ
 7. Novelizácia č.2 VZN 183 o podmienkach a rozsahu poskytovania starostlivosti v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za poskytovanú starostlivosť – Predkladá: Mgr. Kudríková, vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti MsÚ
 8. VZN mesta Zvolen o podmienkach držania psov – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 9. VZN mesta Zvolen o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 10. Územný plán zóny Pamiatková zóna mesta Zvolen – Zmeny a doplnky 01 – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 11. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o preverení podaní „ Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ a o preverení podaní daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iných dokladov, vydávaných na daňové účely, potvrdzujúce  sumu príjmov verejných funkcionárov Mesta Zvolen za predchádzajúci rok Predkladá: Ing. Niščáková, predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu
 12. Schválenie odmeny pre hlavého kontrolóra mesta za I. polrok 2019 – Predkladá: spravodajca MsR
 13. Dodatok č.1 k VZN mesta Zvolen č.157 o mestskej polícii – Predkladá: Mgr. Chabada, náčelník MsP
 14. Postup mesta Zvolen pri využívaní súťaží návrhov pri obstarávaní služieb v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva – Predkladá: Ing. Hruška, poslanec MsZ
 15. Informácia o upozornení prokurátora k Uzneseniu č.48/2019 MsZ – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 16. Rôzne a/ Informácia o záveroch pracovnej skupiny na stanovenie zadávacích podmienok na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre výstavbu krytej plavárne v kombinácii s vonkajším bazénom – Predkladá: Ing. Lupták, zástupca primátorky mesta Zvolen
 17. Interpelácie a diskusia
 18. Z á v e r