• Št. mar 30th, 2023

Na Starej radnici sa bude konať cyklus diskusií o životnom prostredí v meste Zvolen

ByIMG_1979

feb 3, 2020
Pohľad na pole pred sídliskom Zvolen Západ. Foto: IMG_1979

TS: Po dvadsiatich rokoch obnovuje Združenie Slatinka cyklus verejných diskusií o aktuálnych problémoch životného prostredia v meste Zvolen – ZVOLEN NAHLAS. Tak ako v r. 2000 – 2001, aj teraz budú stretnutia organizované v spolupráci s Mestom Zvolen a odborníkmi.

Ambíciou Združenia Slatinka je vytvoriť priestor pre kultivovanú odbornú diskusiu, v rámci ktorej budú pozvaní experti a dôležití zainteresovaní hráči diskutovať o problémoch aj návrhoch na riešenia, hľadať zásadné argumenty a hodnotiť rôzne prístupy k rozhodovaniu. Výstupy diskusií budú publikované vo forme článkov a použité pri tvorbe/pripomienkovaní strategických dokumentov.

Stretnutia sú určené v prvom rade tým, ktorí rozhodujú o životnom prostredí v meste Zvolen, teda členom odborných komisií, poslancom a poslankyniam, pracovníkom úradov a orgánov štátnej správy. Organizátori však privítajú radi aj aktívnych občanov, členov environmentálnych združení či dobrovoľných ochrancov prírody a životného prostredia.

Združenie Slatinka plánuje diskusie organizovať pravidelne, predbežne každú druhú stredu v mesiaci, v priestoroch Starej radnice (Nám. SNP 21/31, Zvolen). Témy diskusií boli identifikované s ohľadom na dôležité strategické dokumenty, ktoré samospráva pripravuje a tiež s ohľadom na naliehavosť a záujem verejnosti, ďalšie témy môžu byť doplnené. Predbežne pripravované diskusie:

 • Územný rozvoj mesta Zvolen – smer sever (12. 2. 2020)
 • Nízkouhlíková stratégia mesta Zvolen – energetika, doprava, zmena klímy
 • Príroda v meste I. – zelené plochy, starostlivosť o dreviny
 • Príroda v meste II. – biodiverzita a prečo by nás mala trápiť
 • Adaptácia na negatívne dopady zmeny klímy – voda a jej ochrana
 • Mobilita v meste Zvolen – aké sú možnosti

Prvá diskusia v rámci obnoveného cyklu odborných diskusií ZVOLEN NAHLAS bude na tému Aká bude budúcnosť rozvojovej plochy Zvolen – sever? 12. 2. 2020 o 16,30 hod. v priestoroch Starej radnice.

Mesto Zvolen sa, vzhľadom na jeho geografické pomery, môže územne rozvíjať predovšetkým severne od existujúcej zástavby sídliska Západ (smerom na Banskú Bystricu). Nové štvrte zmiešanej výstavby obchodných a výrobných prevádzok by mali byť v budúcnosti doplnené bývaním a mestskou resp. nadmestskou vybavenosťou. Obyvatelia Zvolena si však tieto plochy spájajú skôr s poľnohospodárskym využitím. Niektorí upozorňujú na efekt tzv. tepelného ostrova, ktorý je už citeľný v intenzívne zastavanom sídlisku Západ a ktorý môže byť zosilnený v prípade, ak nová výstavba nebude realizovaná zároveň s kompenzačnými opatreniami (napr. výsadbou zelene). Odborníci tiež upozorňujú na to, že rozrastanie mesta do okolitej krajiny môže priniesť ďalšie problémy a riziká. Čo sa chytá v rozvojovej ploche Zvolen – sever? Ako ju vidí v budúcnosti územný plán a ako majitelia nehnuteľností, odborníci a samospráva?

Pozvaní diskutujúci:

 • Vladimír Lupták – zástupca primátorky mesta Zvolen
 • Peter Kašša – vedúci odboru územného plánovania Mestského úradu vo Zvolene
 • Hana Kasová – vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostredia Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Rastislav Čačko – investor a vlastník nehnuteľností v rozvojovom území
 • zástupca firmy ARKON – vlastník nehnuteľností v rozvojovom území

Moderátorka: Martina Paulíková, Združenie Slatinka Stručne k priebehu diskusií v rámci cyklu ZVOLEN NAHLAS

 • Stretnutia v rámci ZVOLEN NAHLAS sú verejné, organizátor si však vyhradzuje právo na regulovanie počtu účastníkov v prípade naplnenia kapacity priestorov.
 • Účasť zástupcov médií je možná bez obmedzení.
 • Dĺžka diskusie je spravidla 1,5 hod.
 • Moderátor/ka diskusie bude viesť diskusiu nestranne.
 • Diskusie budú vedené v odbornom a kultivovanom duchu – cieľom nie je vyjadrovať „pozície“ diskutujúcich, ale pomenúvať problémy a riziká, hľadať argumenty pre rôzne prístupy k riešeniam.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na výber diskutujúcich v kontexte dosiahnutia cieľov diskusií.
 • Na začiatku stretnutia bude vždy vstup pozvaného odborníka na predstavenie problému – vzhľadom na predbežne stanovené témy stretnutí nemusí ísť o nestranný pohľad nezávislého odborníka/čky.
 • Všetci pozvaní diskutujúci dostanú priestor na predstavenie svojho pohľadu na problém aj riešenia.
 • Stretnutia môžu byť nahrávané a v prípade niektorých aj streamované, o čom budú pozvaní diskutujúci aj účastníci informovaní vopred. V prípade každej diskusie však bude robený zápis pre interné potreby organizátorov, zverejnenie výstupov vo forme článkov a pod.
 • Diskutujúci sa zúčastňujú stretnutí bezodplatne, organizátor nehradí účasť ani náklady na diskusiu.

TS: Martina Paulíková – OZ Slatinka. Foto: IMG_1979