• Ut. feb 7th, 2023

Zápisy do 1. ročníka v školskom roku 2013/2014 vo Zvolene

skola_sneh
Ilustračné foto: zdroj: IX. ZŠ.

Zápisy do 1. ročníka v školskom roku 2013/2014 na IX. ZŠ na sídlisku Západ sa budú konať 8. a 9. februára 2013 a to nasledovne.

Na konci článku sú info aj o ostatných školách vo Zvolene.

V piatok 08. 02. 2013 od 14:00 do 18:00 hod. a v sobotu 09. 02. 2013 od 08:00 do 12:00 hod. v pavilóne C (vľavo od hlavného vchodu) I. poschodie.

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.
Rodičia majú možnosť pri zápise predplatiť si balíček s učebnými pomôckami pre prvákov.

Čo ponúkame v našom školskom vzdelávacom programe?
– vyučovanie cudzích jazykov od prvého ročníka,
– vyučovanie informatiky,
– športovú prípravu v triedach so zameraním na ľadový hokej, basketbal a atletiku
– vyučovanie regionálnej, pohybovej a pracovnej výchovy, predmetu energia.

Čo poskytujeme našim žiakom?

 • vzdelávanie sa pod vedením starostlivých pedagógov v príjemnom prostredí,
 • vyučovanie za podpory informačných a komunikačných technológií,
 • získavanie jazykových a komunikačných zručností v cudzích jazykoch,
 • individuálny prístup a špeciálne podmienky pre nadaných žiakov,
 • starostlivosť školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa,
 • v prípade potreby možnosť navštevovať nultý ročník a triedu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • možnosť navštevovať ŠKD a aktívne vypĺňať voľný čas.
  Aké ešte majú naši žiaci možnosti?
 • využívať odborné učebne, štyri telocvične, tri počítačové učebne, aulu, literárnu
  učebňu, herňu ŠKD, školskú knižnicu,
 • podieľať sa na tvorbe školského časopisu „Okom do sveta“,
 • navštevovať folklórny súbor „Vretienko“,
 • zúčastňovať sa exkurzií na území Slovenska i v zahraničí,
 • pracovať v záujmových útvaroch športového, umeleckého, vzdelávacieho zamerania,
 • zapájať sa do rôznych dlhodobých projektov školy,
 • podieľať sa na príprave kultúrnych programov a prezentovať výsledky svojej práce
  na verejnosti.

Do školského obvodu ZŠ, Námestie mládeže 587/17, Zvolen patria ulice:

 • A. Nográdyho
 • D.Ertla
 • E.P. Voljanského
 • Imatra
 • K.Šmidkeho
 • Kremnická
 • Ľ.Štúra č.52-64
 • Námestie mládeže
 • Pražská
 • Novozámocká
 • Strážska cesta
 • Tulská
 • Bienska ulica
 • Cesta ku Continentalu
 • Rákoš
 • Stráž
 • Severná
 • Trňanská
 • Obchodná
 • Obec Kováčová – pre plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov II.stupňa

Podľa VZN č.133 o školských obvodoch dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roku veku
nedosiahlo školskú spôsobilosť alebo pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, na
žiadosť zákonného zástupcu a vyjadrenia poradenského zariadenia môže navštevovať nultý
ročník v obvode ZŠ, Námestie mládeže 587/17 vo Zvolene.
Ustanovenie platné pre uhrádzanie cestovných nákladov pre zákonného zástupcu žiaka nultého
ročníka základnej školy s nárokom na dopravné možno využiť pre žiakov z uvedených obcí:
Sása- Lomné, Breziny.

Ostatné školy vo Zvolene

 • 1. ZŠ – 8. 02. 2013 (piatok)  od  14,00  –   18,00 hod. a 09.02. 2013 ( sobota) od  08,00  –   12,00 hod. 
 • 3. ZŠ – 8.02. piatok od 14,00 hod. do 18,00 hod. a 09.02. sobota od 8,00 hod. do 12,00 hod.
 • 4. ZŠ – 8.02. piatok od 14,00 hod. do 18,00 hod. a 09.02. sobota od 8,00 hod. do 12,00 hod.
 • 5. ZŠ – 8.02. piatok od 14,00 hod. do 18,00 hod. a 09.02. sobota od 8,00 hod. do 12,00 hod.
 • 6. ZŠ – 8.02. piatok od 14,00 hod. do 18,00 hod. a 09.02. sobota od 8,00 hod. do 12,00 hod.
 • Dominika Savia  – 8.02. piatok od 14,00 hod. do 18,00 hod. a 09.02. sobota od 9,00 hod. do 12,00 hod.

TS – Mgr. Ľubica Tomčíková – riaditeľka IX školy