• So. mar 25th, 2023

Aj o nominantoch na Cenu mesta a primátora mesta bude novembrové zastupiteľstvo

ByIMG_1979

nov 8, 2014 ,
mestske-zastupitelstvo-zvolen
Mestské zastupiteľstvo 2014. Foto: ZV-podujatia

V pondelok 10.11.2014 sa bude konať už tohtoročné deviate zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých pálčivých veciach vid program dole.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.  

Dňa 10.novembra 2014 (pondelok) začiatok o o 13:00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen

Program

 1. O t v o r e n i e
 2.  Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR   Predkladá:  spravodajca MsR
 4. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2015. Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 5. a/ Rozpočet Mesta Zvolen na rok 2015 – 2017. Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚb/ Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen k návrhu rozpočtu na roky 2015-2017. Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 6. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2015. Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 7. V. Aktualizácia rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení na rok 2014. Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 8. Nakladanie s majetkom Mesta. Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 9. Novelizácia č. 2 VZN Mesta Zvolen č. 150 o  podmienkach a rozsahu poskytovania starostlivosti v detských jasliach a úhrad za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach. Predkladá: PhDr. Koreňová, ved. odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 10. VZN Mesta Zvolen, ktorým sa ruší VZN Mesta Zvolen č. 78 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 11. VZN Mesta Zvolen – Trhový poriadok Tradičného slovenského trhu pre spol. EUROPA SC ZV a.s. Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 12. Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení škôl a školských zariadení na rok 2014/2015 . Predkladá: Mgr. Marcinko, vedúci odboru školstva MsÚ
 13. Cena mesta a Cena primátora mesta Zvolen. Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, ved. odboru rozvoja mesta MsÚ
 14. Schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku mesta za II. polrok 2014. Predkladá: spravodajca MsR
 15. Interpelácie a diskusia
 16. Z á v e r

Kompletné informácie k jednotlivým bodom nájdete na tomto mieste. (musíte si to rozkliknúť)

P o z v a n í:

 • poslanci EP, poslanci NR SR, poslanci MsZ, predseda VÚC BBSK, okresný prokurátor, prednosta ObÚ, prednosta MsÚ, hlavný kontrolór Mesta, náčelník MsP, riaditeľ LPM s.r.o., riaditeľ OR PZ, SBD Zvolen, vedúci odborov MsÚ, občania mesta Zvolen, zástupcovia médií

Zdroj info (Zvolen.sk)

Článok: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri