• Pi. sep 22nd, 2023

Aj o zmene názvu ulíc bude aprílové zasadnutie MsZ

msz-zvolen-2015
Foto ilustračné. Foto: ZV-podujatia

V pondelok 27.4.2015 zo začiatkom o 14:00 hod sa bude konať už tohtoročné štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach vid program dole.

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE kompetentní v meste Zvolen si povedali, že pôjdu s dobou a že ešte viac bude mesto transparentné.

Zasadnutia budú online a záznam bude následne potom na stránke mesta.

Toto všetko prinieslo mesto na Vaše obrazovky už 2.2.2015 v spolupráci s TV Eso média a ako už bolo spomenuté, na web stránke sa nachádza banner a inštrukcie k tomu a daňových poplatníkov táto maličkosť stojí viac ako 100 € mesačne. 

Viac info o tejto novinke si môžete prečítať v tomto článku.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.

Program

 1. O t v o r e n i e 14.00-14.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR Predkladá: spravodajca MsR
 4. a) Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2014 /s prílohou monitoringu Akčného plánu mesta k  31.12.2014/ Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ b) Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen k záverečnému účtu Mesta za rok 2014 Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka Mesta Zvolen
 5. 5. II. aktualizácia rozpočtu Mesta, škôl a školských zariadení na rok 2015  Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 6. Nakladanie s majetkom Mesta Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 7. Dodatok č. 2 Zriaďovacej listiny Komunitného centra Romano Jilo Predkladá: PhDr. Koreňová, ved. odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 8. Dodatok k Zásadám odmeňovania účinkujúcich na sobášoch a slávnostných podujatiach ZPOZ Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 9. a/ VZN o určení názvu ulíc I. – Sarvaška, II. – Rákoš a b/ VZN o zmene názvu ulice Sekierska dolina Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 10. Zámer spracovania aktualizácie PHSR mesta Zvolen na obdobie 2014 – 2020 Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 11. Správa o činnosti MsP Zvolen za rok 2014 Predkladá: Mgr. Kentoš, poverený vedením MsP
 12. Návrh na zvolenie členov VMČ č.1 a VMČ č.2 Predkladá: Ing. Košík, PhD., predseda VMČ č.1 R. Vasil, predseda VMČ č.2
 13. Návrh na vstup mesta do záujmového združenia právnických osôb do Klastra pohraničných hradov Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 14. Interpelácie a diskusia
 15. Z á v e r