• Št. feb 2nd, 2023

Aj o projekte Multifunkčného ihriska na IX. ZŠ bude májové zasadnutie MsZ

ByIMG_1979

máj 19, 2015 , ,
msz-zvolen-2015
Bežná situácia na mestskom úrade. Foto: ZV-podujatia

V pondelok 25.5.2015 zo začiatkom o 14:00 hod sa bude konať už tohtoročné piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach vid program dole.

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE kompetentní v meste Zvolen si povedali, že pôjdu s dobou a že ešte viac bude mesto transparentné.

Zasadnutia budú online a záznam bude následne potom na stránke mesta.

Toto všetko prinieslo mesto na Vaše obrazovky už 2.2.2015 v spolupráci s TV Eso média a ako už bolo spomenuté, na web stránke sa nachádza banner a inštrukcie k tomu a daňových poplatníkov táto maličkosť stojí viac ako 100 € mesačne. 

Viac info o tejto novinke si môžete prečítať v tomto článku.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.

Program – 25.5.2015 – kompletné znenie bodov nájdete TU ale musíte si rozkliknúť jednotlivé odkazy

 1. O t v o r e n i e
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá:  spravodajca MsR
 4. Novelizácia č.1 VZN č. 155 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby. – Predkladá: PhDr. Koreňová, ved. odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 5. Delegovanie zástupcov Mesta Zvolen do Mestskej školskej rady vo Zvolene – Predkladá: Mgr. Marcinko, vedúci odboru školstva MsÚ
 6. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 7. Vyhodnotenie zimnej údržby 2014/2015 na území mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 8. Návrh konateľov spoločnosti STEFE Zvolen, s.r.o. na zníženie základného imania spoločnosti – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 9. Projekt  „Multifunkčného ihriska na ZŠ ul. Mládeže 587/17, Zvolen“  – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, ved. odboru rozvoja mesta MsÚ
 10. Informácia o plnení povinností Mesta Zvolen vyplývajúcich zo zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 11. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 12. Interpelácie a diskusia
 13. Z á v e r