Reklamy

Aj o urbanistickej štúdii Bariny bude poprázdninové zasadnutie MsZ

Foto: ilustračné. Foto: ZV-podujatia

V pondelok 25.9.2017 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať tohtoročné siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE a záznam bude následne potom možné pozrieť na stránke mesta.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.


V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení z v o l á v a m  7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 25. septembra 2017 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e – 13.00-13.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá:  spravodajca MsR
 4. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Zvolen za výcvikový rok 2016/2017 a návrh činnosti na výcvikový rok 2017/2018 – Predkladá: Ing. Hancko, riaditeľ OR Hasičského a Záchranného zboru vo Zvolene
 5. Monitoring rozpočtu Mesta Zvolen k 30.6.2017 –  Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 6. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 7. V. zmena  rozpočtu Mesta Zvolen a rozpočtovej organizácie Zvolenské kultúrne centrum na rok 2017 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 8. VZN Mesta Zvolen o podmienkach a rozsahu poskytovania starostlivosti v  zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za poskytovanú starostlivosť a ZL Detských jaslí, Ul. 1. mája 161/1 vo Zvolene – Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru  soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 9. Urbanistická štúdia Zvolen, západ – Bariny – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 10. Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov – a o porušení povinností a obmedzení verejného funkcionára – Predkladá: Ing. Bella, predseda komisie pre ochranu verejného záujmu
 11. Opätovné prerokovanie protestu prokurátora proti VZN Mesta Zvolen č. 100 o prevádzkovom poriadku pohrebísk mesta Zvolen a jeho zmenám a doplnkom a Upozornenia prokurátora na porušenie zákona – Predkladá: JUDr. Ježeková, právne oddelene MsÚ
 12. Zmena vo funkcii zapisovateľky v Komisii životného prostredia pri MsZ Zvolen – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 13. Voľba prísediacich Okresného súdu – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 14. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR – Predkladá: Ing. Mikuš, prednosta MsÚ
 15. Rekonštrukcia telocvične ZŠ Hrnčiarska Zvolen – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 16. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen ukončených do 18.09.2017 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
 17. Rôzne
 18. Interpelácie a diskusia
 19. Z á v e r
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.