• Št. nov 30th, 2023

Aj o plate primátora sa bude debatovať na zasadnutí MsZ vo Zvolene

Autor IMG_1979

mar 25, 2014 , ,
mestske-zastupitelstvo-zvolen
Zastupiteľstvo Zvolen. Foto: ZV-podujatia

V pondelok 31.3.2014 sa bude konať tretie tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých pálčivých veciach vid program dole.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.  

Dňa 31. marca 2014 (pondelok) o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen

Program

 1. 13.00-13.05 – O t v o r e n i e
 2. 13.05-13.15 – Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 13.15-13.30 – Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 4. 13.30-13.45 – Aktualizácia rozpočtu Mesta Zvolen – rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2014 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 5. 13.45-14.00 – Návrh VZN Mesta Zvolen o poskytovaní sociálnych služieb Mestom Zvolen a poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi – Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 6. 14.00-14.15 – Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 7. 14.15-14.30 – Dotácie na rok 2014 – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 8. 14.30-14.45 – Novelizácia č. 2 VZN Mesta Zvolen č. 134 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologických odpadov a elektroodpadmi z domácností – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 9. 14.45-15.00 – Projekt obnovy objektu Starej radnice na Námestí SNP 21/31 – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 10. 15.00-15.15 – Projekt obnovy vojenských cintorínov vo Zvolene – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 11. 15.15- 15:30 – Projekt Pustý hrad – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 12. 15.30 -15:40 – Správa o činnosti protipožiarnych skupín za rok 2013, návrh činnosti na rok 2014 – Predkladá: Ing. Konôpka, referát krízového manažmentu MsÚ
 13. 15:40 – 15:50 –  a/ Informácia o technicko-organizačnom zabezpečení volieb do Európskeho parlamentu na území mesta Zvolen – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ a po b/ VZN o vylepovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií politických strán alebo koalícií na verejných priestranstvách pre voľby do Európskeho parlamentu – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 14. 16:00-16:10 – Informácia o plate primátora – Predkladá: spravodajca MsR
 15. 16:10-16:25 – Interpelácie a diskusia
 16. 16.25-16.30 Záver

Kompletné informácie k jednotlivým bodom nájdete na tomto mieste. (musíte si to rozkliknúť)

P o z v a n í:

 • poslanci EP, poslanci NR SR, poslanci MsZ, predseda VÚC BBSK, okresný prokurátor, prednosta ObÚ, prednosta MsÚ, hlavný kontrolór Mesta, náčelník MsP, riaditeľ LPM s.r.o., riaditeľ OR PZ, SBD Zvolen, vedúci odborov MsÚ, občania mesta Zvolen, zástupcovia médií

Zdroj info (Zvolen.sk)

Článok: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri