• Št. mar 30th, 2023

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva už o niekoľko dní

ByIMG_1979

dec 5, 2018 ,
Mestský dom Zvolen. Foto: IMG_1979

V pondelok 10.12.2018 so začiatkom o 15:00 hod sa bude konať ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční po voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018.

Toto zasadnutie sa budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť, ale bude sa vysielať aj online.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

P o z v á n k a


V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  zvolávam ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční po voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 dňa 10. decembra  2018 (pondelok) o 15:00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen

s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v meste Zvolen – Predkladá : Jozef Belička, podpredseda Mestskej volebnej komisie
 4. Zloženie sľubu novozvolenej primátorky Mesta Zvolen a odovzdanie osvedčenia o jej zvolení pre volebné obdobie 2018 – 2022
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva
 6. Slávnostný príhovor novozvolenej primátorky Mesta Zvolen
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva – Predkladá : Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
 8. Voľba návrhovej a volebnej komisie – Predkladá : Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
 9. Návrh na zriadenie Mestskej rady a určenie počtu jej členov – Predkladá : určený poslanec MsZ
 10. Návrh na zriadenie komisií MsZ a voľba ich predsedov – Predkladá : Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
 11. Návrh na poverenie poslancov, pred ktorými je možné urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov – Predkladá : Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 12. a) Určenie platu primátorky mesta Zvolen – Predkladá : Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ A po b) Určenie platu zástupcu primátorky mesta Zvolen – Predkladá : Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 13. Rôzne
 14. Schválenie uznesení /slávnostná časť MsZ/
 15. Z á v e r

Článok a foto: IMG_1979