• St. mar 29th, 2023

V Nemocnici Zvolen znížili objem antibiotík o 20%

Foto: ilustračné.

TS: Nemocnica Zvolen, člen skupiny AGEL SK, sa aktívne podieľa na programe Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý je zameraný na sledovanie rezistencie antibiotík a na jej znižovanie. Tamojšie oddelenie klinickej mikrobiológie pravidelne sleduje vývoj rezistencie jednotlivých bakteriálnych kmeňov. Tieto údaje sa porovnávajú s údajmi Európskeho centra na prevenciu a kontrolu infekcií (ECDC).

,,Výber vhodnej antibiotickej liečby pre hospitalizovaných pacientov podlieha v našej nemocnici prísnym pravidlám, ktorých uplatňovanie sa pravidelne monitoruje. Máme vytvorené antibiotické centrum, ktorého členmi sú odborníci z viacerých oblastí, a to ako z radov lekárov, tak aj mikrobiológov a farmaceutov“, hovorí Melisa Švecová, vedúca farmaceutka nemocničnej lekárne vo Zvolene.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa sledujú najmä princípy piatich správností, tzv. 5S. To zahŕňa výber správneho lieku, v správnej dávke, ktorý bude podaný správnym spôsobom a v správnom čase pre správneho pacienta. Zároveň sa pravidelne prehodnocuje vhodnosť a účinnosť antibiotickej liečby a v neposlednom rade aj dĺžka jej trvania.

Uplatňovaním týchto pravidiel sa v Nemocnici Zvolen podarilo znížiť mieru rezistencie niektorých bakteriálnych kmeňov. „Zároveň nám od roku 2016 klesá spotreba balení antibiotík, a to minimálne o 20% pri dodržiavaní pravidiel 5S s predpokladom ustálenia spotreby antibiotík v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti v nezmenenom rozsahu“ pridáva vedúca farmaceutka pozitívne číslo. 18. november je totiž európskym dňom antibiotík. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli prispieť svojím malým podielom k zvýšeniu povedomia o antibiotikách, ich účinkoch a rezistencii.

Čo sú antibiotiká?

Antibiotiká sú látky prirodzeného alebo umelého pôvodu, ktoré poškodzujú alebo usmrcujú baktérie. Slovo antibiotikum je odvodené z gréckeho základu (anti- proti a bios- živý, život). Ako prvý bol v roku 1940 z mikrobiálnych kultúr pripravený celkovo použiteľný antibakteriálny liek- penicilín. Tým sa začala éra intenzívneho hľadania ďalších, podobne pôsobiacich látok, ktoré dostali súhrnný názov antibiotiká.

Čo znamená antibiotická rezistencia?

Antibiotická rezistencia je schopnosť baktérii odolávať účinkom antibiotík. Jedným z hlavných faktorov, ktoré napomáhajú vzniku rezistencie voči antibiotikám je ich nesprávne používanie. Ak antibiotiká prestanú byť účinné, bežné ochorenia sa môžu stať znova veľmi závažnými až smrteľnými.

V tejto súvislosti je veľmi dôležité si uvedomiť, že antibiotiká účinkujú len proti baktériám a nie proti vírusom. Každá látka má však svoje spektrum účinku. To znamená, že ak sa liek použije proti nevhodnej baktérii, nebude ani účinný a tým dôjde k zlyhaniu liečby. Liečba antibiotikami nekončí pri zlepšení príznakov. Tieto lieky je nutné užívať pravidelne a to počas celej doby určenej na liečbu.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková – Hovorkyňa skupiny AGEL SK