• So. apr 1st, 2023

Na poslednom zasadnutí MsZ budú poslanci hlasovať aj o dotácii pre Prešov

ByIMG_1979

dec 27, 2019 ,
Netreba zabúdať, že už o 9-tej ráno začne zasadnutie v tejto zasadačke Mestského úradu. Foto: IMG_1979

V pondelok 30.12.2019 so začiatkom o 9:00 hod sa bude konať tohtoročné 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie sa budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení z v o l á v a m 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 30. decembra 2019 /pondelok/ o 09,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

  1. O t v o r e n i e 09.00-09.05
  2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie dotácie pre mesto Prešov – Predkladá: za všetkých poslancov MsZ vo Zvolene Ing. Lupták, zástupca primátorky mesta Zvolen
  4. Schválene uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov medzi Mestom Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen a spoločnosťou CORA GEO, s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin – Predkladá: Ing. Šuchaň, vedúci referátu informatiky MsÚ
  5. Schválenie uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní zimnej údržby miestnych 09.30-09.40 Komunikácii a chodníkov v meste Zvolen medzi Mestom Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen a spoločnosťou BEGBIE, s.r.o, Námestie SNP 27, 960 01 Zvolen Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
  6. Rôzne
  7. Z á v e r