• Ne. jan 29th, 2023

Novembrové zasadnutie MsZ sa už blíži a začne o niekoľko hodín skôr

ByIMG_1979

nov 20, 2019 ,
Netreba zabúdať, že už o 9-tej ráno začne zasadnutie v tejto zasadačke Mestského úradu. Foto: IMG_1979

V pondelok 25.11.2019 so začiatkom o 9:00 hod sa bude konať tohtoročné 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie sa budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť, ale bude sa vysielať aj online.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení z v o l á v a m  12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 25. novembra 2019 /pondelok/ o 09,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá:  spravodajca MsR
 4. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady na rok 2020 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 5. a/ Rozpočet Mesta Zvolen na roky 2020 – 2022 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ a po b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Zvolen k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
 6. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2020 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 7. V. zmena rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení na rok 2019 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 8. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 9. Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 10. Novelizácia č.1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Zvolen – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 11. Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom  zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení na rok 2019/2020 – Predkladá: PhDr. Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva MsÚ
 12. Koncepcia rozvoja školstva v meste Zvolen na obdobie 2020-2030 – Predkladá: PhDr. Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva MsÚ
 13. Predloženie žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce – informácia – Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 14. Predloženie žiadosti o zapojenie sa do národného projektu – Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni – informácia – Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 15. Protest prokurátora proti uzneseniu MsZ č.91/2019 z 27.05.2019, ktorým nevyhovelo žiadosti spoločnosti TYRION s.r.o., IČO: 51181126, Janka Kráľa 5, 975 01 Banská Bystrica – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 16. Zmeny a doplnky ÚPN M Zvolen č.11 – súhlas s obstaraním – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 17. Vzdanie sa členstva v Komisii kontrolnej pri MsZ Zvolen – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 18. Správa o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra – mesta Zvolen, ukončenú ku dňu 25.11.2019 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
 19. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra  mesta Zvolen na obdobie 11/2019 – 5/2020 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
 20. Rôzne
 21. Interpelácie a diskusia  Z á v e r