• Pi. dec 1st, 2023

Na prvom tohtoročnom zasadnutí MsZ sa bude debatovať aj o dotáciách pre rok 2020

Autor IMG_1979

mar 1, 2020 ,
Netreba zabúdať, že už o 9-tej ráno začne zasadnutie v tejto zasadačke Mestského úradu. Foto: IMG_1979

V pondelok 2.3.2020 so začiatkom o 9:00 hod sa bude konať tohtoročné prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie sa budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť a samozrejme bude vysielané aj ONLINE.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

P o z v á n k a

 1. O t v o r e n i e 09.00-09.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.15
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 4. Kontrola plnenia uznesení MsZ – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 5. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 6. Dotácie na rok 2020 – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, ved. odboru rozvoja mesta MsÚ
 7. Rámcový plán práce MsR a MsZ na rok 2020 – Predkladá: Ing. Mikuš, prednosta MsÚ
 8. Informácia o zmenách Organizačného poriadku MsÚ Zvolen – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 9. Delegovanie zástupcov Mesta Zvolen do orgánov samospráv – škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen – Predkladá: PhDr. Almáši Koreňová, ved. odboru školstva a vzdelávania MsÚ
 10. Upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Zvolen č. Pd 28/20/6611-2 10.45-11.00 zo dňa 30.01.2020 a Protest prokurátora proti Uzneseniu Mestského zastupiteľstva Mesta Zvolen č. 67/2019 zo dňa – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 11. Územný plán mesta Zvolen – zmeny a doplnky č.12 – súhlas s obstaraním – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 12. Zmena účelu použitia kapitálových výdavkov – Predkladá: Ing. Hruška, poslanec MsZ
 13. Ročná správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Zvolen za rok 2019 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
 14. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen, ukončených do 24.02.2020 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
 15. Rôzne 11.55-12.00
 16. Interpelácie a diskusia 12.00-12.15
 17. Z á v e r 12.15-12.20