• Ne. jan 29th, 2023

Zástupcovia športových organizácií debatovali o nepriaznivej podpore športu vo Zvolene

ByIMG_1979

jún 7, 2020
Spoločné stretnutie. Foto: zdroj TS

TS: Vo štvrtok 4.6.2020 sa v priestoroch Hotela Tenis uskutočnilo stretnutie športových organizácií pôsobiacich v meste Zvolen s témou Podporme šport vo Zvolene. Výsledkom plodnej debaty bolo Vyhlásenie v ktorom žiadame mesto Zvolen o podpísanie dotačných zmlúv, o hľadanie možností trvalého navýšenia prostriedkov do dotácií do športu a o hľadanie iných spôsobov podpory športu v meste Zvolen.

Ďalším výsledkom stretnutia bol spoločný záujem o vytvorenie organizácie, ktorá by združovala športové oddiely, kluby a organizácie v meste Zvolen a vystupovala by jednotne najmä vo vzťahu k mestu, prípadne k iným organizáciám.

Vyhlásenie slovenských športových klubov v situácii podpory športu vo Zvolene

My, predstavitelia Zvolenský športových klubov a oddielov reprezentujúci organizovaný šport vo Zvolene, majúc na zreteli vyššie princípy a nenahraditeľný spoločenský význam športu, vyznávajúc hodnoty rozvoja športu, záujmu o šport v každej vekovej kategórii a jeho nezištnej podpory s víziou mesta Zvolen ako mesta športu a športovcov s cieľom riešiť dlhodobé finančné a infraštruktúrne poddimenzovanú podporu zo strany mesta Zvolen.

Týmto žiadame vedenie mesta Zvolen, aby:

  1. ponechalo pôvodnú výšku schválených dotácií všetkým klubom na rok 2020 tak, ako je to uvedené v rozpočte mesta Zvolen na rok 2020 a nepristúpilo ku kráteniu dotácii určených športovým klubom
  2. podpísalo všetky zmluvy o poskytnutí dotácií so športovými klubmi a ostatnými subjektami  v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2020 a to v termíne do 15.7.2020
  3. hľadalo trvalý spôsob navýšenia finančných prostriedkov určených na podporu športu a to prepojením na jeden alebo viacero príjmových kapitol v rámci rozpočtu mesta
  4. hľadalo trvalý spôsob nefinančnej podpory športu a športových klubov

My, predstavitelia slovenských športových klubov a oddielov týmto deklarujeme ochotu a spoluprácu na plnenie týchto cieľov a hľadanie riešení vo všeobecnom kontexte

športu Zdar vo Zvolene na 4.6.2020

Signatári vyhlásenia reprezentujú tieto kluby: Karate klub Zvolen, Oranjes Zvolen, MVK Zvolen, LIMFU Zvolen, AK Danica Zvolen, BK ZŠ Zvolen, TJ Slávia TU Zvolen, B-Star Zvolen, Budokan Zvolen, Swim warriors, Patriots Zvolen, KŠP Calypso, KVŠ Careta, Vodný svet Zvolen, Klub športového šermu, OZ Wanted Tanečná škola, HKM Zvolen.

Foto: zdroj TS