• Pi. sep 29th, 2023

V pondelok budú poslanci MsZ rozhodovať o dôležitých veciach

Autor IMG_1979

sep 12, 2020 ,
V tejto zasadačke na Mestskom úrade vo Zvolene sa to bude konať. Foto: IMG_1979

V pondelok 14.9.2020 so začiatkom o 9:00 hod sa bude konať tohtoročné piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie sa budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť (avšak skrz momentálnu situáciu sa nedoporučuje) a samozrejme bude vysielané aj ONLINE.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

Po z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 14. septembra 2020 /pondelok/ o 09,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e 09.00-09.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.15
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 4. Správa o činnosti protipožiarnych skupín za rok 2019, návrh činnosti na rok 2020 – Predkladá: Ing. Skrovný, PhD., preventivár mesta Zvolen
 5. Kontrola plnenia uznesení MsZ – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 6. Monitorovanie rozpočtového hospodárenia Mesta Zvolen k 30.6.2020 -Predkladá: Ing. Hrešová, pov. vedením ekonomického odboru MsÚ
 7. a/ II. zmena rozpočtu Mesta Zvolen na rok 2020 – Predkladá: Ing. Hrešová, pov. vedením ekonomického odboru MsÚ a po b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Zvolen k dodržaniu podmienok na prijatie návratnej finančnej výpomoci v roku 2020 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
 8. Novelizácia č.1 VZN Mesta Zvolen č.198 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – Predkladá: Ing. Hrešová, pov. vedením ekonomického odboru MsÚ
 9. Novelizácia č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 179 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Zvolen. – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 10. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Vaľková, pov. vedením odboru SM MsÚ
 11. Návrh VZN Mesta Zvolen o zákaze prevádzkovania hazardných hier – na území mesta Zvolen v stanovených dňoch roka 2021 – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 12. Územný plán mesta Zvolen – zmeny a doplnky č.11 – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 13. Zmena projektu „Vodozádržné opatrenia v parku J.D. Matejovie vo Zvolene“ – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 14. Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejného obstarávania na predmet zákazy „Nákup 4 ks mestských nízkopodlažných autobusov s pohonom CNG pre mesto Zvolen“ – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 15. Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejného obstarávania na predmet – zákazky „Rekonštrukcia parku Jozefa Dekréta Matejovie“ – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 16. Informácia o činnosti Dobrovoľného hasičského Zboru mesta Zvolen za výcvikový rok 2019/2020 a návrh činnosti na výcvikový rok 2020/2021 – Predkladá: Ing. Hancko, veliteľ DHZ mesta Zvolen
 17. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
 18. Vzdanie sa členstva v Komisii školstva a vzdelávania MsZ vo Zvolene – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 19. Rôzne 12.30-12.35
 20. Interpelácie a diskusia 12.35-12.55
 21. Z á v e r 12.55-13.00