• So. dec 9th, 2023

V pondelok čaká poslancov doslova rokovací maratón

Autor IMG_1979

jún 27, 2020 ,
Zasadacia miestnosť Mestského úradu. Foto: IMG_1979.

V pondelok 29.6.2020 so začiatkom o 9:00 hod sa bude konať tohtoročné štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie sa budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť a samozrejme bude vysielané aj ONLINE.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  zvolávam 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa  29. júna 2020 /pondelok/ o 09,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá:  spravodajca MsR
 4. Kontrola plnenia uznesení MsZ – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 5. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko – Predkladá: Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko
 6. a/ Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2019 /s prílohou Správa o monitorovaní Programu rozvoja mesta Zvolen za rok 2019/ – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ A po b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Zvolen za rok 2020 –  Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
 7. I. zmena rozpočtu Mesta Zvolen, RO- Zvolenského kultúrneho centra, RO – škôl a školských zariadení na rok 2020 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 8. Dotácie na rok 2020 – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 9. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Vaľková, pov. vedením odboru SM MsÚ
 10. Strategický plán práce s deťmi a mladými ľuďmi v meste Zvolen na roky 2020-2030 – Predkladá: PhDr. Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva a vzdelávania MsÚ
 11. Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania účinkujúcich na sobášoch a slávnostných podujatiach ZPOZ pri MsZ Zvolen – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca  odboru rozvoja mesta MsÚ
 12. Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 13. Novelizácia č.2 VZN Mesta Zvolen č. 191 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy Ms
 14. Vyhodnotenie zimnej údržby 2019/2020 na území mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 15. Návrh na schválenie zmluvy na základe výsledku verejného obstarávania na zákazku „Rekonštrukcia strechy objektu na Námestí SNP 35/48 vo Zvolene – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 16. Návrh na schválenie zmeny Dodatku č 1 k zmluve o dielo č. 1008/2019 „ Námestie SNP Zvolen, pešia zóna – III. etapa “  Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 17. Správa o činnosti MsP Zvolen za rok 2019 – Predkladá: Mgr. Chabada, náčelník MsP
 18. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 19. Návrh spoločnosti EEI s.r.o., Gorkého 4, 811 01 Bratislava, IČO : 35 871 113, – na uzatvorenie Dodatku č.3 k Nájomnej zmluve č. 609/2011 zo dňa 23.5.2011 – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 20. Petícia voči stavebnému povoleniu pod názvom „Rekonštrukcia školského športového areálu VI. ZŠ Zvolen“ zo dňa 01.04.2020 – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 21. Voľba člena Komisie školstva a vzdelávania MsZ vo Zvolene, člena Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií a člena Komisie životného prostredia MsZ vo Zvolen – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 22. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Zvolen na obdobie VI. – XII. 2020 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
 23. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen, ukončených do 19.6.2020 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
 24. Rôzne
 25. Interpelácie a diskusia
 26. Z á v e r