• Ne. dec 3rd, 2023

V pondelok čaká poslancov MsZ prerokovať bohatý program

Autor IMG_1979

okt 21, 2020
V tejto zasadačke na Mestskom úrade vo Zvolene sa to bude konať. Foto: IMG_1979

V pondelok 26.10.2020 so začiatkom o 9:00 hod sa bude konať tohtoročné šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie sa budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť (avšak skrz momentálnu situáciu sa nedoporučuje) a samozrejme bude vysielané aj ONLINE.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
z v o l á v a m 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2020 /pondelok/ o 09,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e 09.00-09.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 09.05-09.10
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 4. Kontrola plnenia uznesení MsZ – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 5. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na zákazky:
  a/ „Rekonštrukcia školského areálu na ZŠ P. Jilemnického 1 ) I.ZŠ) “
  b/ „Rekonštrukcia školského areálu na ZŠ P. Jilemnického 2 (III ZŠ)“
  c/ „Rekonštrukcia mestskej komunikácie ul. Imatra – II. etapa“
  Predkladá: Ing. Chrastinová, pov. vedením odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 6. Novelizácia č.3 VZN mesta Zvolen č. 183 o podmienkach poskytovania
  starostlivosti v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za poskytovanú starostlivosť – Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 7. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Vaľková, pov. vedením odboru SM MsÚ
 8. Novelizácia č. 2 VZN Mesta Zvolen č.180 o podrobnostiach výkonu taxislužby na území mesta Zvolen a prevádzkový poriadok stanovíšť taxislužby – Predkladá: Ing. Vaľková, pov. vedením odboru SM MsÚ
 9. Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejného obstarávania na zákazku na dodanie služieb podľa Prílohy č.1 zákona o verejnom obstarávaní „Bezpečnostné služby – stráženie areálu bývalých Kasární kpt. Nálepku, Zvolen – Balkán ( Ul. Unionka, Zvolen ) pre rok 2021-2024“
  Predkladá: Ing. Vaľková, pov. vedením odboru SM MsÚ
 10. Návrh Zásad odmeňovania účinkujúcich na sobášoch a slávnostných podujatiach ZPOZ pri MsZ Zvolen – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 11. Nízkouhlíková stratégia mesta Zvolen – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 12. Areál TMS Montys Zvolen – zastavovacia štúdia, zmena 1 – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 13. Petícia za výstavbu atletického štadióna s 400 m bežeckou dráhou v školskom športovom areáli VI. Základnej školy M. Rázusa vo Zvolene – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 14. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
 15. Rôzne
 16. Interpelácie a diskusia
 17. Z á v e r