• Ne. okt 1st, 2023

zvolen-vecerAko sa nám žije vo Zvolene (zoznam kapitol) 

Správa o kvalite života v meste Zvolen prezentuje základné údaje o meste Zvolen, jeho obyvateľoch a kvalite života v ňom, identifikuje hlavné trendy v niektorých oblastiach, ako aj problematické témy

Správa by mala priblížiť odpoveď na otázku, ktoré oblasti života mesta sú pre obyvateľov zásadné, kam by mala smerovať väčšia pozornosť samosprávy, vrátane financií. Zámerom správy je tiež odhaliť problémové oblasti v komunite, ktoré je potrebné riešiť, a silné stránky, ktoré by mali byť v posilňované.

Chceli by sme, aby výsledná správa bola predpokladom pre strategické smerovanie, ale aj každodenné rozhodovanie na úrovni mesta Zvolen, a to najmä na úrovni samosprávy (odbornej komisie, zastupiteľstvo, mestský úrad)

Zdrojom dát v správe sú údaje získané z voľne prístupných databáza dokumentov o meste Zvolen. Druhým zdrojom dát sú výsledky prieskumu, ktorý bol realizovaný medzi obyvateľmi mesta Zvolen na konci roka 2016 prostredníctvom dotazníka administrovaného v prvej fáze prostredníctvom internetu a v druhej fáze pre získanie reprezentatívnej vzorky formou osobných face to face rozhovorov.

Výskumnú vzorku tvorilo 503 respondentov a respondentiek žijúci v meste Zvolen. Z prieskumu uvádzame len čas výsledkov, kompletná správa bude prístupná na internetovej stránke Slatinka v priebehu roka 2017 (ako aj na ZV-podujatia.com) v podobnej verzii článku ako je tento.

Pri hodnotení kvality života v meste Zvolen sme si zvolili jeden z mnohých možných prístupov. Inšpiráciou pritom bola metodika Vital Signs, ktorá je prispôsobená na základe výskumu a prieskumu realizovaných tejto oblasti v našich podmienkach. Podobná správa sa robila v rokoch 2013 a 2016 aj pre mesto Banská Bystrica.

Zámerom správy nie je zachytiť všetky ukazovatele kvality života.

Tie ktoré sme vybrali museli splniť tieto kritériá:

  • sú jasne a dobre definované
  • dáta o nich sú dostupné
  • dáta o nich je možné sledovať a porovnávať v ďalších krokoch
  • informácie o nich majú potenciál inšpirovať k akcii

V správe prezentujeme údaje za rok 2015 získané zo štatistických zisťovaní a záhrady výsledky prieskumu medzi obyvateľmi za rok 2016. V prípade niektorých užívateľov uvádzame údaje za okres Zvolen, nakoľko za mesto Zvolen neboli voľne dostupné.

Správa vznikla ako súčasť projektu Združenia Slatinka „Robíme lokálne, myslime globálne“, ktorého realizácia bola podporená Úniou miest Slovenska a ALDA v rámci projektu LADDER. Je výsledkom vzájomnej spolupráce Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (najmä Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty), Mesta Zvolen a Združenia Slatinka.

Zdroj info: brožúrka pod názvom Ako sa nám žije vo Zvolene, ktorú spracovalo OZ Slatinka.