• So. dec 9th, 2023

Nielen o dotáciách bude druhé zasadnutie MsZ vo Zvolene

Autor IMG_1979

feb 17, 2014 , ,
mestske-zastupitelstvo-zvolen
Foto: ZV-podujatia.

V pondelok 24.2.2014 sa bude konať druhé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých pálčivých veciach vid program dole.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.  

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 24. februára 2014 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. 13.00-13.05 – O t v o r e n i e
 2. 13.05-13.15 – Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 13.15-13.30 – Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 4. 13.30-13.45 – Dotácie na rok 2014 – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 5. 13.45-14.00 – Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 6. 14.00-14.15 – Informácia o technicko-organizačnom zabezpečení voľby – prezidenta SR na území mesta Zvolen – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 7. 14.15-14.30 – Územný plán zóny Zvolen, Sarvaška – Nad kasárňami – zadanie – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 8. 14.30-14.45  – Mestská plaváreň – návrhy riešenia – Predkladá: Ing. Jalakša, prednosta MsÚ
 9. 14.45-15.00 – a/ Správa o výsledku vykonanej kontroly ÚHK Mesta Zvolen v SAD Zvolen a.s. – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta b/ Informácia o výsledku rokovania s dopravcom SAD Zvolen a.s. – Predkladá: Ing. Kusein, primátor mesta Zvolen
 10. 15.00-15.15 – Ročná správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen za rok 2013 – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 11. 15.15- 15:30 – Interpelácie a diskusia

Kompletné informácie k jednotlivým bodom nájdete na tomto mieste. (musíte si to rozkliknúť)

P o z v a n í:

 • poslanci EP, poslanci NR SR, poslanci MsZ, predseda VÚC BBSK, okresný prokurátor, prednosta ObÚ, prednosta MsÚ, hlavný kontrolór Mesta, náčelník MsP, riaditeľ LPM s.r.o., riaditeľ OR PZ, SBD Zvolen, vedúci odborov MsÚ, občania mesta Zvolen, zástupcovia médií

Zdroj info (Zvolen.sk)

Článok: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri