• Pi. sep 22nd, 2023

Rekonštrukcia, pamätná tabuľa, dotácie aj o tom bude septembrové zasadnutie MsZ

mestske-zastupitelstvo-zvolen
Foto: ZV-podujatia.

V pondelok 22.9.2014 sa bude konať už tohtoročné siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých pálčivých veciach vid program dole.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.  

Dňa 22.septembra 2014 (pondelok) o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen

Program

 1. O t v o r e n i e o 13:00
 2.  Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR   Predkladá:  spravodajca MsR
 4. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Zvolen za I. polrok 2014 / s prílohou  monitoringu AP Mesta Zvolen k 30.6.2014/ – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 5. IV. aktualizácia rozpočtu Mesta Zvolen na rok 2014  – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 6. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 7. Novelizácia č.2 VZN č.136 o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov bežného štandardu – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 8. VaV Invest – III. etapa rekonštrukcie Námestia SNP Zvolen – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 9. Novelizácia č. 6 VZN č. 111 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen – Predkladá: Mgr. Marcinko, vedúci odboru školstva MsÚ
 10. Zmena účelu dotácie na rok 2014 – Predkladá : Mgr. Kochlicová Ištóková, ved. odboru rozvoja mesta MsÚ
 11. Novelizácia č.3 VZN č.118 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen – Predkladá : Mgr. Kochlicová Ištóková, ved. odboru rozvoja mesta MsÚ
 12. Územný plán zóny Zvolen, Mestský park – Horné Lanice – Zadanie – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 13. Ocenenie Mesta Zvolen – pamätná tabuľa Jozefovi Urbanovi – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ

Kompletné informácie k jednotlivým bodom nájdete na tomto mieste. (musíte si to rozkliknúť)

P o z v a n í:

 • poslanci EP, poslanci NR SR, poslanci MsZ, predseda VÚC BBSK, okresný prokurátor, prednosta ObÚ, prednosta MsÚ, hlavný kontrolór Mesta, náčelník MsP, riaditeľ LPM s.r.o., riaditeľ OR PZ, SBD Zvolen, vedúci odborov MsÚ, občania mesta Zvolen, zástupcovia médií

Zdroj info (Zvolen.sk)

Článok: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri