• Št. feb 2nd, 2023

Na štvrtom zasadnutí MsZ sa budú preberať horúce témy

ByIMG_1979

apr 24, 2014 ,
mestske-zastupitelstvo-zvolen
Mestské zastupiteľstvo Zvolen. Foto: ZV-podujatia.

V pondelok 28.4.2014 sa bude konať už štvrté tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých pálčivých veciach vid program dole.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.  

Dňa 28. apríla 2014 (pondelok) o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen

Program

 1. 13.00-13.05 – O t v o r e n i e
 2. 13.05-13.15 – Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 13.15-13.30 – Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 4. 13.30-13.45 – a/ Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2013 /s prílohou monitoringu Akčného plánu mesta k 31.12.2013. Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ b/ Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen k záverečnému účtu Mesta za rok 2014. Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka Mesta Zvolen
 5. 13.45-14.00 – II. aktualizácia rozpočtu Mesta, škôl a školských zariadení na rok 2013. Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 6. 14.00-14.15 – Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 7. 14.15-14.30 – VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch MK na území mesta Zvolen. Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 8. 14.30-14.45 – Správa o činnosti MsP Zvolen za rok 2013. Predkladá: Ing. Szekan, náčelník MsP
 9. 14.45-15.00 – Prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 46/13/6611-8 zo dňa 30.1.2014 proti VZN Mesta Zvolen č. 102 o postavení, úlohách a organizácii MsP. Predkladá: Ing. Szekan, náčelník MsP
 10. 15.00-15.15 – VZN Mesta Zvolen o Mestskej polícii. Predkladá: Ing. Szekan, náčelník MsP
 11. 15.15- 15:30 – Organizačný poriadok Mestskej polície Zvolen. Predkladá: Ing. Szekan, náčelník MsP
 12. 15.30 -15:40 – Správa o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom HK. Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka Mesta Zvolen
 13. 15:40 – 15:50 – Územný plán mesta Zvolen – Zmeny a doplnky 09. Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 14. 16:00-16:10 – Voľba člena komisie CR a kultúry pri MsZ Zvolen. Predkladá: Ing. Stehlík, poslanec MsZ
 15. 16:10-16:25 – Interpelácie a diskusia
 16. 16.25-16.30 Záver

Kompletné informácie k jednotlivým bodom nájdete na tomto mieste. (musíte si to rozkliknúť)

P o z v a n í:

 • poslanci EP, poslanci NR SR, poslanci MsZ, predseda VÚC BBSK, okresný prokurátor, prednosta ObÚ, prednosta MsÚ, hlavný kontrolór Mesta, náčelník MsP, riaditeľ LPM s.r.o., riaditeľ OR PZ, SBD Zvolen, vedúci odborov MsÚ, občania mesta Zvolen, zástupcovia médií

Zdroj info (Zvolen.sk)

Článok: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri