• Št. feb 2nd, 2023

Bude či nebude Europa II.? Aj o tom sa bude debatovať na zastupiteľstve

mestske-zastupitelstvo-zvolen
Mestské zastupiteľstvo. Foto: ZV-podujatia.

V pondelok 23.6.2014 sa bude konať už šieste tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých pálčivých veciach vid program dole.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.  

Dňa 23. júna 2014 (pondelok) o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen

Program

 1. O t v o r e n i e 13.00-13.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Informácia o stavbe II. etapy ES a RC Zvolen a stavbe III. etapy rekonštrukcie Námestia SNP Zvolen – Predkladá: Ing. Valach, VAV invest, s.r.o., Banská Bystrica
 4. Správa o činnosti MsR  Predkladá: spravodajca MsR
 5. III. Aktualizácia rozpočtu Mesta Zvolen a rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2014 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 6. Nakladanie s majetkom Mesta Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 7. Upustenie od vymáhania pohľadávky Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 8. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov MsZ  pre volebné obdobie 2014-2018 – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 9. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora pre volebné obdobie 2014-2018 – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 10. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom HK Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka Mesta Zvolen
 11. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen na II. polrok 2014 – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka Mesta Zvolen
 12. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o preverení podaní „ Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ verejných funkcionárov Mesta Zvolen. Predkladá: JUDr. Mészáros Bariaková, pred. komisie pre ochranu verejného záujmu
 13. Schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku mesta za I. polrok 2014
  Predkladá: spravodajca MsR
 14. Interpelácie a diskusia 15.40-15.55
 15. Z á v e r

Kompletné informácie k jednotlivým bodom nájdete na tomto mieste. (musíte si to rozkliknúť)

P o z v a n í:

 • poslanci EP, poslanci NR SR, poslanci MsZ, predseda VÚC BBSK, okresný prokurátor, prednosta ObÚ, prednosta MsÚ, hlavný kontrolór Mesta, náčelník MsP, riaditeľ LPM s.r.o., riaditeľ OR PZ, SBD Zvolen, vedúci odborov MsÚ, občania mesta Zvolen, zástupcovia médií

Zdroj info (Zvolen.sk)

Článok: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri