• Po. feb 6th, 2023

Februárové zasadnutie MsZ bude aj o 140-tich domoch na Sarvaške

ByIMG_1979

jan 29, 2015 ,
mestske-zastupitelstvo-zvolen
Foto: ZV-podujatia. Ilustračné

V pondelok 2.2.2015 sa bude konať už tohtoročné druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach vid program dole.

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť ONLINE kompetentní v meste Zvolen si povedali, že pôjdu s dobou a že ešte viac bude mesto transparentné. Zasadnutia budú online a záznam bude na stránke mesta.

Toto všetko prinesie mesto na Vaše obrazovky už 2.2.2015 v spolupráci s TV Eso média a ako už bolo spomenuté, na web stránke mesta bude banner a inštrukcie k tomu.

Viac info o tejto novinke si môžete prečítať v tomto článku.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.

Program 

 1. O t v o r e n i e 13:00
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 4. Rámcový plán práce MsR a MsZ na rok 2015 – Predkladá: Ing. Jalakša, prednosta MsÚ
 5. Poverenie poslanca MsZ vo Zvolene zvolávaním MsZ v prípadoch  ustanovených v § 12 ods. 2 z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Predkladá: Ing. Balkovičová, primátorka mesta
 6. Úlohy a zloženie komisií MsZ – Predkladá: Ing. Balkovičová, primátorka mesta
 7. Návrh na odvolanie a návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta Zvolen Predkladá: Ing. Balkovičová, primátorka mesta
 8. Informácia:
 1. Poverenie zástupcu primátorky mesta
 2. Určenie rozsahu výkonu funkcie zástupcu primátorky
 3. Ustanovenie okruhu úloh a činností zástupcu primátorky
 4. Určenie platu zástupcu primátorky

Predkladá: Ing. Balkovičová, primátorka mesta

 1. Dodatok č. 5 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 2. Protest prokurátora proti § 12 VZN č. 139 o pešej zóne – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ

 3. Územný plán zóny Zvolen, Sarvaška – Nad kasárňami – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP

12. Návrh na zriadenie organizácie mesta – Zvolenské kultúrne centrum – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

13. Projekt Pustý hrad – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

14. Projekt obnovy objektu Starej radnice na Nám. SNP 21/31, Zvolen – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ

15. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ

16. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen – predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta

17. Ročná správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen za rok 2014 – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta

18. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen na I. polrok 2015 – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta

19. Informácia o technicko-organizačnom zabezpečení  referenda o ochrane rodiny na území mesta Zvolen

Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ

 1. Interpelácie a diskusia

21. Z á v e r

P o z v a n í:

 • poslanci Európskeho parlamentu
 • poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
 • poslanci Mestského zastupiteľstva Zvolen
 • predseda VÚC BBSK
 • okresný prokurátor
 • prednosta Okresného úradu Zvolen
 • prednosta MsÚ
 • hlavná kontrolórka Mesta Zvolen
 • náčelník MsP
 • riaditeľ LPM s.r.o.
 • SBD Zvolen
 • vedúci odborov MsÚ
 • občania mesta Zvolen
 • zástupcovia politických strán
 • zástupcovia médií