• So. apr 1st, 2023

Pozvánka na septembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva

ByIMG_1979

sep 23, 2019 ,
budova mestského úradu vo Zvolene
Budova Mestského úradu vo Zvolene. Foto: IMG_1979

V pondelok 23.9.2019 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať tohtoročné 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie sa budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť, ale bude sa vysielať aj online.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení z v o l á v a m 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 23. septembra 2019 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e 13.00-13.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 4. Monitorovanie rozpočtového hospodárenia Mesta Zvolen k 30.6.2019 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 5. Návrh na schválenie zmlúv na základe výsledkov verejného obstarávania – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 6. IV. zmena rozpočtu Mesta Zvolen na rok 2019 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 7. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 8. Urbanistická štúdia IBV Zolná – sever, súhlas s obstaraním – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 9. Informácia o činnosti Dobrovoľného hasičského Zboru mesta Zvolen za výcvikový rok 2018/2019 a návrh činnosti na výcvikový rok 2019/2020 – Predkladá: Ing. Hancko, veliteľ DHZ mesta Zvolen
 10. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na zákazku na dodanie stavebných prác „Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Strážska cesta vo Zvolene, úsek č.1“ – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 11. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku „Dodávka zemného plynu pre mesto Zvolen a prevzatie záruky za odchýlku“ – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 12. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR – Predkladá: Ing. Mikuš, prednosta MsÚ
 13. Informácia o plnení povinností Mesta Zvolen vyplývajúcich zo zákona č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Predkladá: Ing. Mikuš, prednosta MsÚ
 14. Rôzne
 15. Interpelácie a diskusia
 16. Z á v e r