• Št. nov 30th, 2023

Štúrovo pero 2011

Autor IMG_1979

nov 2, 2011
sturovo-pero-2011
Informačný leták k podujatiu.

Televízia Markíza – Nadácia Slovenskej sporiteľne Banskobystrický samosprávny kraj – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene a spoluorganizátori Literárny fond, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mesto Zvolen, Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave, Slovenský syndikát novinárov, Personálny úrad Ozbrojených síl SR, Územná vojenská správa v Banskej Bystrici, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen vyhlasujú v rámci XXVI. Štúrovho Zvolena 17. ročník celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov.

Štúrovo pero 2011

Súťaž Štúrovo pero je vypísaná pre štyri kategórie:

  1.  stredoškolské časopisy
  2. vysokoškolské časopisy
  3. novinárske príspevky stredoškolákov
  4.  novinárske príspevky vysokoškolákov

Podmienky súťaže:

Súťažiaci v 1. a 2. kategórii zašlú na adresu organizátora 3 čísla školských časopisov (každé číslo v 3 exemplároch), z ktorých aspoň dve čísla vyšli v kalendárnom roku 2011 a vychádzajú v slovenskom jazyku, respektíve aspoň polovica textov je v slovenčine. V sprievodnom liste bude uvedené meno šéfredaktora, resp. zodpovedného vedúceho, kontaktná adresa školy
s telefónnym číslom a e-mailom, organizačné a technické podmienky vydávania časopisu, systém financovania a distribúcie, periodicita a náklad.

Súťažiaci v 3. a 4. kategórii zašlú do súťaže minimálne 2, maximálne 3 práce novinárskeho charakteru v slovenskom jazyku v 3 exemplároch. Ak bola práca publikovaná v tlači, uvedie sa jej citácia. Nepublikované práce budú napísané písacím strojom, resp. na počítači. Na každej práci (aj jej kópii) musí byť uvedené meno autora, jeho adresa, názov, adresa a kontakt (telefón, e-mail) na školu, ktorú autor navštevuje.

Súťaž je otvorená aj pre slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov študujúcich na školách v zahraničí, ako aj pre študentov zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Uzávierka súťaže je 31. 1. 2012

Súťažné práce je potrebné zaslať na adresu:
Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova ul. č. 5, 960 82 Zvolen
Organizátori pozvú na slávnostné dvojdňové vyhodnotenie súťaže na jar 2012 do Zvolena jedného zástupcu každej redakcie a desať najúspešnejších stredoškolákov a vysokoškolákov v kategóriách jednotlivcov. Vyhodnotenie bude spojené so seminármi o „písanej“ žurnalistike, ktoré povedú vysokoškolskí pedagógovia žurnalistiky a renomovaní publicisti. Tradíciou sú aj tlačové besedy s významnými novinármi a politikmi.

Viac informácií aj na: http//www.kskls.sk
zlatica.brodnianska@kskls.sk, riaditel@kskls.sk, 045/5335335