• Ne. dec 3rd, 2023

Rekonštrukčné práce na ,,Deviatke“ postupujú podľa plánu

lubica-tomcikova
Ľubica Tomčíková. (zdroj foto: iniciatíva ZV Západ)

Rekonštrukcia Základnej školy, Námestie mládeže na sídlisku Západ vo Zvolene, ktorá začala 1. júla, pokračuje úspešne ďalej. Budova školy, pozostávajúca  zo štyroch učebných pavilónov a ďalších spojovacích, postupne prejde rekonštrukčnými prácami, ktoré sa týkajú zatepľovania, výmeny okien a opravy strechy. V budúcom roku je plánovaná ďalšia etapa rekonštrukcie v telovýchovnom komplexe. Bližšie informácie o fungovaní  ako aj o dôvodoch rekonštrukcie budovy a situácii na škole nám poskytla v rozhovore riaditeľka školy Ľubica Tomčíková.

Aké boli dôvody začať s rekonštrukciou školy?

Ľubica Tomčíková – dôvodom takejto veľkej rekonštrukcie našej školy, keďže je veľmi rozsiahla, bol celkový nevyhovujúci stav budovy a najmä vysoké energetické náklady, ktoré sme museli vynakladať na fungovanie budovy. Keďže sa nepodarilo tak ako na ostatných školách uskutočniť rekonštrukciu v rámci podpory projektu z eurofondov, Mesto Zvolen ako zriaďovateľ našej školy pristúpilo k riešeniu prostredníctvom finančného úveru, aby sa mohla táto rekonštrukcia uskutočniť. Škola má teda štyri pavilóny, v troch sa realizuje vyučovanie a  štvrtý pavilón je prenajatý Súkromnej strednej škole podnikania. V roku 2013 je plánovaná aj rekonštrukcia telovýchovného areálu. Dúfame, že rekonštrukčné práce prinesú úpravu vzhľadu školy, komfortnejšie a estetickejšie prostredie pre žiakov, zamestnancov, ale v prvom rade aj úsporu financií najmä v zimnom období a nebudeme musieť riešiť havarijné situácie so zatekajúcimi strechami, ktoré často presakovali aj cez dve poschodia.

Ako by mali postupovať stavebné práce podľa plánu?

Ľubica Tomčíková – rekonštrukciu realizuje na základe výberového konania v elektronickej aukcii firma Stavpoč a prácu koordinuje odbor výstavby Mestského úradu vo Zvolene pod vedením Ing.Anny Bešinovej. Pracuje sa podľa vypracovaného harmonogramu a plánované práce by mali byť ukončené približne v novembri. Stavebné práce však idú rýchlejšie ako sme očakávali, takže čas opravy sa možno skráti. Do začiatku školského roka by mali byť vymenené všetky okná, a niektoré pavilóny by mali byť už dokončené komplexne. Počas školského roka by sa mali dokončiť práce v ostatných vnútorných priestoroch, ktoré zasiahnu  do vyučovania len minimálne a vonkajšie úpravy.

V kontexte mesta je vaša škola najmladšou a zároveň aj najväčšou školou, akú obsadenosť žiakov máte v súčasnosti?

Ľubica Tomčíková – v minulosti bola táto škola jednou z najväčších na Slovensku. V tom období ju navštevovalo 1700 žiakov. Škola nebola situovaná až na taký počet žiakov a v tejto fáze sa vyučovalo na zmeny a v provizórnych učebniach. V súčasnosti má škola kapacitné rezervy, v minulom školskom roku sme mali 580 žiakov a naša kapacita je zhruba 950 žiakov.

Vytvárate podmienky na vzdelávanie pre široké spektrum žiakov. S akým zameraním otvárate triedy?

Ľubica Tomčíková – škola má vybudovaný školský vzdelávací program zameraný pre široké spektrum žiakov. Vytvárame triedy  pre žiakov s posilnením cudzích jazykov v minulosti to boli aj prírodovedné triedy, ale to bolo v čase, keď sme mohli vytvárať viacero tried v ročníku. Dlhé roky máme skúsenosti so športovými triedami. Najskôr to boli triedy so športovou prípravou so zameraním na basketbal , neskôr atletiku a od školského roku 2011/2012 na ľadový hokej. Vytvárajú sa takisto špeciálne triedy pre deti s poruchami učenia, v tomto prípade je počet detí v triede obmedzený a venuje sa im potrebná špeciálna starostlivosť.

Väčší počet detí navštevuje svoj pôvodný obvod? Máte žiakov aj s okolitých obvodov?

Ľubica Tomčíková – áno, najväčšie percento detí je práve z nášho obvodu, ale máme žiakov aj z okolitých obvodov. Prevažne sú to deti z špeciálnych tried a momentálne aj žiaci hokejových tried, ktorí sú aj z iných školských obvodov, aj okolitých dedín a miest. Prístup ku škole, pre dochádzajúcich žiakov, nie je taký komplikovaný.  Sme škola na sídlisku, ktoré nie je ďaleko od centra, čiže toto nepociťujeme ako nevýhodu. Napríklad, prepravu žiakov hokejových tried na tréningy na zimný štadión zabezpečuje hokejový klub.

V akej situácii sa škola momentálne nachádza, čo sa týka jej  fungovania.

Ľubica Tomčíková – kolujú o nás rôzne informácie, v ktorých sa spochybňuje funkčnosť školy. Na našu adresu zaznievajú nedôverčivé informácie, možno až presviedčanie rodičov, aby sem deti nezapisovali. To, že sme mali problematickú budovu, neznamená, že sme škola nefunkčná. Budova školy je veľká, ale nie nezvládnuteľná, aby sa nedala udržať. Naopak, jej vnútorné dispozičné riešenie nám dáva väčšie priestorové možnosti a podmienky, ktoré môžeme poskytnúť žiakom.  Máme vybudovaných viacero špeciálnych učební, učební na vyučovanie cudzích jazykov, aulu, školskú knižnicu,  budujeme multimediálne učebne, máme tri počítačové učebne a to by som hodnotila ako veľkú výhodu. Škola v tomto smere poskytuje deťom istý komfort.

Aké podmienky na rozvoj dokáže škola poskytnúť žiakom?

Ľubica Tomčíková – tým, že vytvárame široké spektrum možností a nemáme len štandardné triedy, sme schopní vytvárať vhodné podmienky a zabezpečiť výchovu a základné  vzdelanie s prihliadnutím na ich talent, individuálne potreby a požiadavky rodičov. Máme posilnené vyučovanie cudzích jazykov, máme športové triedy, špeciálne triedy a aj štandardné triedy. Snažíme sa o to, aby sme vyšli v ústrety rodičom a žiakom, aby sa zamerali na to, čo im je blízke, o čo majú záujem. Dokážeme vytvoriť žiakom potrebné podmienky na ich rozvoj. Máme mnoho mimoškolských aktivít, krúžkov. Čo sa týka výsledkov, máme úspechy vo vedomostných súťažiach, olympiádach, v športových a umeleckých súťažiach.  Určite, riešime aj problémy ako každá iná škola v dnešnej dobe, ale nie sú to problémy, kvôli ktorým by sa mal rodič báť zapísať svoje dieťa na našu školu.

Uvažuje sa o zrušení Základnej školy na Jilemnického ulici 1 vo Zvolene, predbežné plány  hovoria o tom, že by  malo dôjsť k zlúčeniu práve s vašou školou. Je  škola pripravená na prípadné zmeny a prestupy žiakov?

Ľubica Tomčíková – škola je kapacitne vybavená na vyšší počet žiakov ako teraz máme, a teda aj na možné prestupy žiakov. Ak by taká situácia nastala, nepredpokladáme stopercentný prestup žiakov z tejto školy k nám. Je možné, že si rodičia vyberú aj iné školy v okolitých obvodoch, Avšak, ešte nejestvuje žiadne oficiálne stanovisko, že k zrušeniu školy dôjde, takže toto všetko sú momentálne len dohady.

Ďakujem za rozhovor.

Článok: Lenka Halamová. 

Podobná téma.