• Ut. feb 7th, 2023

Aliancia Európskeho roku občanov 2013

ByIMG_1979

máj 2, 2013
obcan
Zdroj foto: http://europa.eu

TS – Manifest Aktívne Európske občianstvo sleduje európske kolektívne ciele a hodnoty zakotvené v zmluvách

Stretnutie sa bude konať 6.mája 2013 o 10:00 vo Zvolene, v priestoroch Dominikanskeho kláštora, takže aj OI Zvolen Západ sa bude aktívne zapájať a pozvanie prijala aj vedúca Európskeho kontaktneho bodu Mirka Molnár Lachká.

Viac informácií Vám potom donesieme po akcii. 

 Európska komisia podala návrh vyhlásiť rok 2013 za “Európsky rok občanov”, aby tak zdôraznila 20. výročie ustanovenia Európske občianstva v Maastrichtskej zmluve.

Väčšina Európskych občianskych asociácií a sietí spojili svoje úsilie a vytvorili Alianciu Európskeho Roku Občanov 2013, aby tak predložili spoločné návrhy na postavenie Európskeho občianstva do centra politickej agendy EÚ. Spoliehajúc sa na skúsenosti a odborné poznatky svojich členov, ktorí sa podieľajú  na tvorbe občianstva, Aliancia Európskeho Roku Občanov 2013  (ďalej len Aliancia ERO 2013) bude propagovať aktivity, ktorých cieľom bude budovanie občiansky priateľskej Únie, ktorá nebude naďalej redukovaná iba na ekonomické obavy ale bude podporovať rôzne prejavy a mobilizáciu aktívneho občianstva.

Mali by sme sa podieľať na procese tvorby občianstva EÚ, ktorý založený na individuálnom prístupe, bude schopný vysporiadať sa s pocitom spolupatričnosti a spoločnej Európskej budúcnosti.

Aktívne občianstvo v Európskom demokratickom rámci

Aktívne občianstvo bolo v Európskej Únii interpretované v rôznych podobách a rok 2011 bok vyhlásený za Európsky rok aktívneho občianstva, hoci bol známejší ako Európsky rok dobrovoľníctva. Dobrovoľnícke aktivity možno zaradiť medzi prejavy aktívneho občianstva, ale môžu byť tiež vykonávané bez záujmu o veci verejné, komunitu či spoločnosť.

Pre nás aktívne občianstvo znamená predovšetkým aktívne angažovanie občanov v živote ich vlastnej komunity, a takýmto spôsobom podieľanie sa na demokracii, aktivitách a rozhodovacom procese. Občianstvo znamená viac ako charita, účasť na voľbách alebo dobrovoľníctvo. Definujeme ho ako participáciu so záujmom o politickú zapojenie alebo politické myslenie.

Na pochopenie rozmeru Európskeho občianstva a na zníženie rozdielov medzi občanmi a EÚ inštitúciami, je nevyhnutné vziať na vedomie článok 11 Zmluvy o Európskej Únii o občianskej participácii na demokratickom živote Únie.

Pre nás aktívne občianstvo znamená:

demokratické občianstvo založené na občianskom legálnom statuse, zahŕňajúce všetky aspekty života v demokratickej spoločnosti a široký záber tém ako sú vzdelanie, kultúra, stabilný rozvoj, anti-diskriminácia, inklúzia etnických minorít, spolupodieľanie sa na spoločnosti zahŕňajúc znevýhodnené skupiny obyvateľstva; rodová rovnosť, zahŕňajúca rovnoprávnu reprezentáciu mužov a žien v rozhodovacom procese, atď.

demokratické občianstvo, ktoré garantuje občanom podieľanie sa na tvorbe politík a rozhodovacom procese volením si svojich zástupcov do Európskeho parlamentu. S víziou budúcich volieb v roku 2014 a rastúcou bariérou medzi EÚ a jej občanmi, ako potvrdzujú posledné Európske voľby a prieskumy o nízkej informovanosti občanov o Európskom občianstve a identite, tieto záujmy nemôžu byť vyššie.

demokratické občianstvo, ktoré vyžaduje verejnú dôveru v Európske inštitúcie a dokáže zabezpečiť aktívne zapojenie občanov a sociálnych aktérov do procesu rozhodovania na všetkých úrovniach, od miestnej po Európsku politiku, a tak prijatie medzi-štrukturálnej dohody o Európskom občianskom dialógu, ktorého cieľom je podporiť aktívnu účasť na občianstve podľa vyhlásení Lisabonskej zmluvy a Európskej Občianskej Iniciatívy (ďalej len ECI).

demokratické občianstvo, ktoré sa uplatňuje predovšetkým na úrovni členských štátov, teda možnosti, ako sa aktívne podieľať na občianstve sú prístupné celej spoločnosti. Počas uplatňovania svojich občianskych práv a povinností, občania EÚ rovnako ako občania s pobytom na území členského štátu Únie, by mali byť priamo zapojení do aktivít Aliancie ERO2013.

demokratické občianstvo, ktoré garantuje prístup všetkých občanov do verejného života a tvorby verejných politík, zahŕňajúc znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ktoré sú najčastejšie vyčlenené zo spoločnosti. Nikto nemôže uplatňovať svoje politické práva, ak mu nie sú garantované jeho sociálne a ekonomické práva, a preto by EÚ mala podporovať práva znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Aby sa občania aktívne zapájali do tvorby politík, je potrebné vytvoriť efektívne mechanizmy, ktoré poskytnú občanom možnosť získať objektívne informácie a nadobudnúť občianske vzdelanie. Je potrebné rozvinúť možnosti zapojenia občanov, rovnako ako inštitúcií do verejného života. Budovanie takej spoločnosti je hlavným pilierom povzbudzovania občanov k prispievaniu tvorby politík a jej priamu iniciatívu predstavuje občianska iniciatíva, ktorá ponúka možnosť zapojiť sa do budovania spoločnej Európy.  Internet a sociálne siete zohrávajú v tomto procese významnú úlohu, pretože najmä mladí ľudia často vyjadrujú svoje názory prostredníctvom týchto nástrojov.

Takýto prístup k občianstvu predstavuje očakávania členov Aliancie ERO2012, ktorí reprezentujú aktérov organizovanej občianskej spoločnosti, podporujúcich občianske záujmy, volajúcich po zapojení občanov do širokého záberu Európskych politík.

Čo znamená Európske občianstvo po 20 rokoch jeho vzniku?

Tento legálny status garantuje slobodu pohybu a niektoré politické práva, ktoré sú ale limitované a závisia od jednotného trhu tovaru a služieb a vytvárajú pocit tvorby verejného života komunity. Európa je súčasťou každodenného života občanov, ale jej výhody plynúce z “jednotného trhového občianstva” sú limitované slobodou pohybu. Teda, sú efektívne iba v zahraničí. Čo znamená občianstvo pre tých, ktorí necestujú, neštudujú alebo nepracujú v zahraničí a pre tých, pre ktorých je Európske občianstvo len abstraktným, bezvýznamným pojmom? Čo znamená pre ľudí s pobytom na území Únie ktorí pracujú, platia dane a sú zapojení do sociálneho života, ale nemajú pas členského štátu EÚ?
Tieto otázky vyzývajú k premýšľaniu nad tým, že koncept občianstva spočíva vo vzťahu medzi dvomi stranami, spoločnosťou a jej členmi. Lisabonská zmluva poskytuje širší záber na rozvinutie Európskeho občianstva, spočívajúceho v záujmoch spoločnosti a podporujúc sociálny a politický rozmer práv zdôrazňujúc Chartu Základných Práv ako dokument s rovnakou váhou ako zmluvy o Európskej Únii a vytváraním podmienok pre občanov na podieľaní sa na tvorbe občianskej spoločnosti a Európskych procesoch prostredníctvom občianskych organizácií.

Európsky Rok Občanov 2013 by mal odrážať tento prístup a práva zakotvené v EÚ Charte Základných právach musia byť implementované efektívne spolu s kontrolným mechanizmoch ich uplatňovania. Európske občianstvo by malo byť tiež postavené na najvyšší stupeň pobytu v štáte a v mene univerzálnych práv všetkých občanov s pobytom v Európskej Únii, všetkým by malo byť umožnené rovnaké zaobchádzanie a rovnú možnosť na podieľaní sa na občianskom živote ako Európskych občanov.

Aktívne občianstvo: cesta vpred

Participatívna demokracia v súčasnosti napĺňa potreby Európskej demokratickej vlády v Únií prostredníctvom doplňovania a podporovania reprezentatívnej demokracie. Zapájanie organizovanej občianskej spoločnosti do procesu tvorby politík a rozhodovanie takto upevňuje demokratickú legitimáciu verejných inštitúcií, ich práce a aktivít. Kvalita občianskeho záujmu – zahŕňajúca tiež sociálny dialóg, ktorý je nevyhnutnou súčasťou takého procesu – určuje aktuálny stav demokracie.

Článok 11 Lisabonskej Zmluvy má potenciál byť rozhodujúcim v tomto procese, pretože špecifikuje záväzok inštitúcií na podieľaní sa na “otvorenom, transparentnom a pravidelnom dialógu” medzi Európskymi inštitúciami a občianskou spoločnosťou, s cieľom ukončiť “demokratický deficit”, ktorý je často kritizovanou stránkou Európskeho občianstva. Napriek týmto pokrokom v teórii Európskeho občianstva, transformácia týchto záväzkov do konkrétnej a udržateľnej praxe je stále nevyhnutná.

Hoci Lisabonská zmluva poskytuje “občianskym a reprezentatívnym asociáciám“ ”možnosť poznania a výmeny názorov”, široký dialóg na uplatnenie tohto práva do praxe stále pokračuje a vedie k poznámkam o “efektívnych konzultáciách”, ktoré neboli doposiaľ efektívne zavedené.

Pevne veríme, že naša Aliancia prostredníctvom ERO2013 aktivít je vhodným nástrojom na dosiahnutie aktívneho a participatívneho občianstva v zastupiteľskej demokracii a predstavuje cestu ako obnoviť Európsky projekt v súčasnej svetovej kríze a dôležitý krok k Európskym voľbám v roku 2014. Je to prostriedok pre občanov a občianske organizácie na viditeľnú účasť na Európskom verejnom dialógu a vyjadrenie svojich názorov; a pre Európske inštitúcie na poskytnutie spätnej väzby o tom ako sú ich záujmy vypočuté a brané do úvahy.

V tomto zmysle je naším cieľom rozvinúť aktivity, ktoré by mali zvýšiť očakávania občanov vo vzťahu k participatívnej demokracii a ich záujem o realizáciu cieľov článku 11. Toto je našou odpoveďou na aktuálnu nespokojnosť s Európskymi inštitúciami a na súčasnú krízu a žiadame politických predstaviteľov, aby podnikli príslušné kroky v tejto veci.