• Ne. jún 4th, 2023

Vo Zvolene rokovali mladí Európania

heureka-konferencia-mladych-europanov-30
Spoločná fotografia na Pustom hrade. Foto: ZV-podujatia

Súkromné centrum voľného času a Súkromná základná umelecká škola Heuréka v spolupráci s Mestom Zvolen, Obcou Budča, Centrom komunitného organizovania, Podpolianskym osvetovým strediskom, ZŠ Námestie mládeže, Mestskou políciou Zvolen a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene zorganizovalo a v dňoch 20. – 21. mája 2013 sa aj konalo po prvýkrát medzinárodné podujatie pre deti a študentov ZŠ, SŠ, VŠ s názvom Heuréka – konferencia mladých Európanov.

Nakoľko sa podujatie konalo počas dvoch dní a informácií je doslova neúrekom nielen v podobe videí a fotografií tak tu v tomto článku nájdete odkazy na články týkajúce sa práve priebehu tejto celej konferencii. (postupne sa budú objavovať aj ostatné časti prednášanie príspevkov).

Heuréka – konferencia mladých Európanov

Zoznam stránok

  • Tlačová správa – Mgr. Alena Ostrihoňová riaditeľka SCVČ Heuréka

Prvý deň – pondelok 20.5.2013

Druhý deň – utorok 21.5.2013: rokovanie mladých Európanov v Starej radnici

  1. Čo nás spája? prednášanie príspevkov
  2. Sme si všetci rovní? Ľudské práva, dobrovoľníctvo – prednášanie príspevkov
  3. Ako trávime voľný čas? prednášanie príspevkov

Tlačová správa – Mgr. Alena Ostrihoňová riaditeľka SCVČ Heuréka

Súkromné centrum voľného času a Súkromná základná umelecká škola Heuréka v spolupráci s Mestom Zvolen, Obcou Budča, Centrom komunitného organizovania, Podpolianskym osvetovým strediskom, ZŠ Námestie mládeže, Mestskou políciou Zvolen a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie zorganizovali vo Zvolene v dňoch 20. – 21. mája 2013 po prvýkrát medzinárodné podujatie pre deti a študentov ZŠ, SŠ, VŠ s názvom Heuréka – konferencia mladých Európanov.

Prečo práve teraz? Rok 2013 je vyhlásený za Rok európskeho občana, zároveň si Zvolen pripomína 770. výročie obnovenia mestských výsad a práve v tomto roku uplynie 170 rokov od uzákonenia spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom, ktorý bol poslancom za mesto Zvolen v Uhorskom sneme.

Cieľom konferencie bolo upriamiť pozornosť mladých Európanov zo Slovenska i zo zahraničia na dodržiavanie ľudských práv, na vzájomné porozumenie, toleranciu a spoluprácu, na zmysluplné trávenie voľného času.

25 mladých ľudí zo základných, stredných a vysokých škôl zo Slovenska, Talianska a Nemecka prednieslo 20 prezentácií na tému: Život mladých ľudí v Európe.  Podtémy: „Čo nás spája?“ „Naozaj sme si všetci rovní?“„Ako trávime voľný čas?“ Každá prezentácia odznela v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, napr. anglickom, nemeckom, talianskom, španielskom, maďarskom, bulharskom, chorvátskom a čínskom. Účastníci konferencie mali možnosť prezentovať nielen svoje názory a jazykové schopnosti, ale i svoje nadanie a tvorivosť.

Pre účastníkov konferencie bol na obidva dni vďaka hlavnému organizátorovi a viacerým sponzorom zabezpečený pitný režim, ovocie a jedlo. Vďaka viacerým spolupracovníkom bol zabezpečený zaujímavý program počas prvého dňa konferencie. V pondelok sa všetci účastníci stretli v Hlbinách pred Heurékou, pozreli si nádvorie Zvolenského zámku a absolvovali spoločný výstup na Pustý hrad. Tam im vedúci archeologického výskumu Ján Beljak porozprával o minulosti a súčasnosti Pustého hradu, najmä o aktuálnom odkrývaní Dolného hradu.  Na konci turistického chodníka ich vítali dievčatá v dobových kostýmoch. Rytieri Pustého hradu pripravili ohnisko, kde si všetci mohli opiecť chutné špekačky. Po obede nás čakal ďalší lektorský vstup o význame Pustého hradu v minulosti. Deťom sa venovali aj  „Psíčkari“ zo Zvolena a lektor z oblasti enviromentálnej výchovy. Vyvrcholením programu bolo razenie „pustohradných“ mincí, ktoré si účastníci konferencie odniesli na pamiatku.

Večerné stretnutie v Heuréke sa nieslo v duchu spájania kultúr, predstavenia tradičných zvykov a jedál. Odznelo niekoľko slovenských ľudových piesní – zazneli tóny heligónky, tancovali sme poľskú mazurku, hrali sme sa fínsku hru Molky, spoznali sme bulharské darčeky martiničky, pozreli sme si slovenskú výšivku, keramiku a fujaru. Ochutnali sme pravé balkánske i talianske jedlo. Samozrejme, že nechýbala slovenská bryndza, slanina, klobása, ovčí syr, oštiepok, korbáčiky a mnoho iných dobrôt. Prvý deň konferencie sme sa zoznamovali, spoznávali a zabávali.

  1. máj je svetovým dňom kultúrnej rozmanitosti. Je symbolické, že práve v tento deň prebiehalo v Starej radnici rokovanie mladých Európanov. Na úvod im moderátori, Anna Bartošová zo ZŠ Adely Ostrolúckej Budča a Alex Nikolov zo ZŠ Námestie mládeže Zvolen, prečítali pozdrav od poslanca Európskeho parlamentu Vladimíra Maňku. Potom sa im prihovorili viceprimátor Zvolena i starosta Budče. O kultúrny program sa postarala ZUŠ Hriňová a SZUŠ Heuréka. Počas dňa odznelo 20 zaujímavých príspevkov o spolupráci detí zo Slovenska s rôznymi európskymi krajinami, o dodržiavaní ľudských práv a dobrovoľníctve, o spolunažívaní na slovensko-maďarskom pohraničí, o živote v dvojjazyčnej rodine, o peer-programe zameranom na prevenciu drogových závislostí a o zmysluplnom trávení voľného času.

Predstavili sa aj úspešní mladí športovci z oblasti hokeja a karate. Všetci pozvaní hostia, členovia organizačného tímu a sprievodcovia mladých Európanov sa zhodli na tom, že 1.ročník európskej konferencie sa vydaril na jednotku. Najväčším pozitívnym prekvapením bolo to, ako prirodzene sa deti a študenti vyjadrovali v cudzom jazyku a do koľkých zaujímavých aktivít a projektov sú naši mladí Európania zapojení. Všetci sme súhlasili so slovami Vladimíra Maňku, ktoré napísal deťom po oboznámení sa s programom podujatia: „To, že ste sa dnes stretli so svojimi rovesníkmi z rôznych krajín, aby ste sa podelili o svoje skúsenosti a spoločne hľadali to, čo Vás spája, je tiež príkladom toho, ako posunúť svet dopredu. Milí priatelia, som hrdý na to, akí ste šikovní a čo všetko dokážete. Zároveň mi to dodáva optimizmus, že naša budúcnosť je v dobrých rukách. Želám vám všetkým veľa úspechov a aj šťastia, aby ste dokázali využiť svoj talent a schopnosti a naplnili tak svoje sny.“

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli svojím osobným zainteresovaním, materiálnym či finančným podielom k príprave a organizácii tohto novátorského podujatia.

Ukončili sme ho  symbolicky v Parku Ľudovíta Štúra položením kytice k buste jednej z najvýznamnejších postáv našich národných dejín. Ľudovít Štúr obetoval svoj život národu a vlasti, ale zároveň videl budúcnosť slovenského národa v spolupráci s inými krajinami. Plynule rozprával viacerými jazykmi, ale postaral sa o uzákonenie slovenského jazyka.

Sľúbili sme si, že sa stretneme o rok na 2.ročníku Heuréka – konferencie mladých Európanov. Opäť poskytneme priestor na vyjadrenie názorov a postojov mladých ľudí, budeme v čo najlepšom svetle prezentovať Slovensko a pokúsime sa nadviazať spoluprácu a priateľstvo s ďalšími európskymi krajinami.

Tlačová správa – Mgr. Alena Ostrihoňová riaditeľka SCVČ Heuréka