• Ut. feb 7th, 2023

Kde bolo, tam bola Europa, štadión aj tunel

europa-zv-podujatia
Europa Zvolen. (ilustračné) Foto: ZV-podujatia.

V pondelok 27.1.2014 sa konalo v zasadačke Mestského úradu tohtoročné prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene.

Nakoľko sa jednalo o tohtoročné prvé zasadnutie, tak celkovo sa prerokovávalo 11 bodov, medzi  ktorými sa našli aj záležitosti, ktoré sa budú neskôr podstatnou mierou dotýkať širokej verejnosti a jej bytia.

Na začiatku aspoň v skratke naznačím, že sa jednalo o informáciu k stavbe II. etapy OC Europa a následnej rekonštrukcii okolia, o informáciu o spracovaní architektonickej štúdie – rekonštrukcia futbalového štadióna vo Zvolene ako aj Informáciu o spracovaní urbanisticko – architektonickej štúdie – IV. etapa rekonštrukcie Námestia SNP Zvolen.

Okrem toho sa informovalo aj o dotáciách na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2014 a pár info sa dotýkalo aj plánu kontrolnej činnosti útvaru HK Mesta Zvolen na I. polrok 2014.

Podrobnejšie

Úvodného slova sa ujal víceprimátor mesta Zvolen Paed Dr. Juraj Družbacký, ktorý najskôr ospravedlnil primátora mesta Zvolen Ing. Miroslava Kuseina, ktorý pre chorobu sa tohto zasadnutia nemohol zúčastniť.

V úvode sa skontrolovala dochádzka a z 25 poslancov MsZ prišlo 23, čo znamenalo asi toľko, že to bola nadpolovičná väčšina a tým pádom bolo zasadnutie uznášaniaschopné.

Ospravedlnil sa MUDr. Jozef Hudec, PhD a MUDr. Igor Janičina mal prísť neskôr.

Nakoľko neboli k jednotlivým bodom programu pripomienky, hlasovalo sa za návrh programu s výsledkom:

Hlasovalo 21. Za bolo 20 a 1 sa zdržal a tak program bol schválený a mohlo sa pokračovať v podobe schválenia návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, čo prebehlo v najlepšom poriadku.

Prvým hlavným bodom programu bola Informácia o stavbe II. etapy ESaRC Zvolen a stavbe III. etapy rekonštrukcie námestia SNP Zvolen, ktorú tu prezentoval Ing. Peter Valach, s VAV invest, s.r.o., Banská Bystrica.

Pán Valach vravel o rekonštrukcii III: etapy námestia boli už z časti spravené v rámci výstavby I. etapy Europy a predpokladá sa, že v marci, najneskôr v apríli s nákladom cca 1 100 000 € budú ukončené. Ukončenie celkovej rekonštrukcie je naplánované na jún až júl.

II. etapa výstavby Europy, ktorá bude prepojená s prvou skleneným premostením ponad cestu začne pravdepodobne na jar a je plánované ju uviesť do prevádzky na konci tohto, alebo až v začiatku budúceho roka.

V I. etape bolo ťahúňom Tesco a túto druhú časť potiahne móda a textil a všetko okolo toho.

Ing. Peter Valach, VAV invest, s.r.o., Banská Bystrica

Architektonická štúdiA – Rekonštrukcia futbalového štadióna vo Zvolene

IV. etapa rekonštrukcie Námestia SNP Zvolen 

Viac komplexných informácií nielen formou videa sa už dozviete čoskoro. Toto bol len začiatok. Nabudúce prinesieme  informácie o spracovaní architektonickej štúdie – Rekonštrukcia futbalového štadióna vo Zvolene a o spracovaní urbanisticko – architektonickej štúdie – IV. etapa rekonštrukcie Námestia SNP Zvolen.

Fotografie

Článok a foto: Ján Števonka.