• Ut. feb 7th, 2023

Veľké emócie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva

mestske-zastupitelstvo-zvolen
Členovia mestského zastupiteľstva. Foto: ZV-podujatia.

V pondelok 24.2.2014 sa konalo v zasadačke Mestského úradu tohtoročné druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene.

Nakoľko sa jednalo o tohtoročné druhé zasadnutie, tak celkovo sa riešilo niekoľko pálčivých bodov, medzi  ktorými sa našli aj záležitosti, ktoré sa budú neskôr podstatnou mierou dotýkať širokej verejnosti a jej bytia.

Najpálčivejšia téma, ktorá sa preberala sa týkala dvoch zvolenských plaveckých klubov – Careta a Calypso.  Do zasadačky prišli diskutovať a podporiť oba kluby ich zástupcovia a sympatizanti. V skratke ide o to, že  existuje niekoľko plánov na výstavbu novej plavárne (rekonštrukcia starej, nová pri Lidli alebo v rámci Legends Arény), ale mesto momentálne uvažuje len o výstavbe 25 m bazéna, ktorý nie je postačujúci pre mesto Zvolen.

Pán primátor okrem toho  predložil  na prerokovanie  návrh spolufinancovania Rodinnej cestičky Zvolen Banská bystrica z Banskobystrického samosprávneho kraja.

Na zasadnutie prišiel aj riaditeľ SAD Zvolen Anton Mazán a vyjadril sa k reklamám a ich výhodnosti použitia na autobusoch MHD.

Podrobnejšie – jednotlivé body programu budú rozpísané bližšie v samostatných článkoch a dostupné aj vo vo forme videozáznamu. 

Úvodného slova sa ujal a celé zasadnutie viedol Ing. Miroslav Kusein, primátor mesta Zvolen. Z 25 poslancov MsZ bolo na začiatku prítomných 17, čo znamenalo asi toľko, že to bola nadpolovičná väčšina a tým pádom bolo zasadnutie uznášaniaschopné.

Ospravedlnil sa Ing. Marián Paulenka, JUDr. Bariaková Mészáros Martina, Ing. Martin Caudt a poslanec Ing. Peter Rak. Neskôr mala prísť MUDr. Jana Szedélyová a Ing. Jana Babicová.

Program, ktorý sa v tento deň preberal bol schválený Mestskou radou dňa 10.2.2014 a za túto podobu programu hlasovali zo 17-tich prítomných všetci.  Pokračovalo sa schválením  návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, čo prebehlo v najlepšom poriadku.

Pred prvým bodom programu ešte Ing. Jaroslav Stehlík zo združenia Priaznivci Pustého Hradu odovzdal do rúk primátora symbolický šek, ktorého hodnotu nevieme, ale celkovo toto združenie darovalo podľa slov Jaroslava Stehlík 5000 €. Tieto peniaze boli vyzbierané počas zimnej sezóny predajom punču a budú použité na archeologický výskum cisterny na hornom hrade na Pustom Hrade.

Druhá téma sa týkala hľadania vhodného riešenia  mestskej plavárne a s návrhom, respektíve s komentárom predstúpil prednosta Mestského úradu Ing. Stanislav Jalakša.

Jeho komentár hovoril o materiáli, ktorý bol spracovaný. Uznesenie odporúčalo Mestskému zastupiteľstvu schváliť druhý variant v rámci mestskej plavárni.

Prednosta úradu v rámci svojich kompetencií ako predkladateľ povedal, že sa nestotožňuje so záverom Mestskej rady a dôvody boli nasledovné. Vo svojich vyjadreniach sa opieral o údaje o finančnom zaťažení pri jednotlivých alternatívach, ktoré sú k dispozícii.

Ing. Stanislav Jalakša

V pripomienkach Ing. Ružena Babicová navrhla, aby sa  k druhej alternatíve  vyjadril architekt, ktorý následne ukázal na prezentácii možný dispozičný model plavárne podľa podobného projektu, ktorý sa realizoval v Petržalke.

Podrobnejšie – jednotlivé body programu budú rozpísané bližšie v samostatných článkoch a dostupné aj vo vo forme videozáznamu. 

Na záver mimo schváleného programu ešte pred pánov poslancov predstúpila Danica Sokolíková, ktorá je riaditeľkou atletického klubu Danica. Jej prejav smeroval k tomu, že v predchádzajúcom novembrovom zasadnutí MsZ sa hovorilo aj o rekonštrukcii letného štadiónu. A práve z dôvodu rekonštrukcie by zanikla atletická dráha jediná svojho druhu. Zároveň apelovala na poslancov, ako aj na primátora, že ak sa majú konať dakedy v budúcnosti  preteky medzinárodného charakteru, tak je potrebný ovál o dĺžke 400 metrov, nakoľko sa pri kratšej dĺžke takéto preteky konať nemôžu.

Danica Sokolíková – AK Danica 

Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri