• Ut. feb 7th, 2023

Mesto chce veľa vecí rekonštruovať, ale nemá na to vlastné peniaze

mestske-zastupitelstvo-zvolen-marec
Mestské zastupiteľstvo Zvolen. Foto: ZV-podujatia.

Posledný pondelok v marci 31.3.2014 sa konalo v zasadačke Mestského úradu tohtoročné už tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene.

Toto zasadnutie prebiehalo podstatne v kľudnejšom duchu ako tie predchádzajúce a  prinieslo veľa zaujímavých informácií, ktoré sa v konečnom dôsledku dotýkajú aj obyvateľov mesta Zvolen.

Poďme si teda pekne poporiadku rozobrať v úvodnom článku aspoň tie najzákladnejšie body v programe.  Ostatné záležitosti si rozoberieme podrobnejšie v samostatných článkoch.

Dochádzka

Zasadnutie otváral primátor mesta Zvolen Ing. Miroslav Kusein a z 25 poslancov MsZ bolo na začiatku 15, čo znamenalo nadpolovičnú účasť a tak bolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné.

Ospravedlnil sa

  • Ing Ondrej Babic, Ing. Vladimír Šedo, Ing. Martin Kamenský, CSc.

Neskôr prišiel

  • Ing. Jaroslav Stehlík, MUDr. Jana Szedélyová

Najzaujímavejšou časťou boli predložené návrhy na prerokovanie, ktoré predložila vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ Mgr. Kochlicová Ištóková.

Jednalo sa o nakladanie s majetkom mesta Zvolen, projekt obnovy objektu Starej radnice, projekt obnovy vojenských cintorínov vo Zvolene a projekt Pustý hrad.

Projekt obnovy objektu Starej radnice

Mesto Zvolen má záujem sa uchádzať o nenávratný finančný príspevok z fondov EU a projekt ako celok počíta s celkovými rekonštrukčnými prácami na objekte Starej radnice. Ako ďalej uviedla, jedná sa o komplexnú rekonštrukciu v zmysle reštaurátorských prác na fasáde a  vzhľadom na to, že sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku aj o výmenu okien a dverí, sociálnych zariadení, atď… Cieľom využívania tohto objektu sú spoločenské, kultúrne a iné aktivity, v podstate to isté, čo sa tam momentálne teraz uskutočňuje.

Rozpočet vychádza z projektovej dokumentácie a jeho spolufinancovanie v rozpočte mesta je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 32 760,09 EUR. Toto spolufinancovanie je dokonca už aj schválené a zahrnuté v rozpočte mesta pre rok 2014.

Jediná námietka bola od poslanca Ing. Petra Raka, ktorá smerovala k tomu, čo v takom prípade, ak na dané projekty nebudú schválené dotácie, čo sa potom bude robiť. Pani navrhovateľka odpovedala, že pokiaľ k niečomu takémuto dôjde, tak sa to bude riešiť z rozpočtu mesta na niekoľko etáp.

Projekt obnovy vojenských cintorínov

Jedná sa o nenávratný finančný príspevok z fondov EU a v tomto prípade sa jedná o komplexnú rekonštrukciu vojenských cintorínov vzhľadom na to, že sa do nich už zažral čas, okrem terénnych úprav sa bude rekonštruovať aj mohylová časť. Súčasťou bude aj kamerový systém na ochranu týchto objektov. Financovanie projektu je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 124 473,49 EUR, ale nie je schválený v rozpočte na rok 2014.

Projekt Pustý hrad

Aj v tomto návrhu sa jednalo o nenávratný finančný príspevok z fondov EU a financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov sa počítalo na projekt, t.j. vo výške 28.420,54 EUR. Celkové náklady na projekt sú vo výške 568.410,72 €

Avšak ako povedala navrhovateľka, nastala zmena v číslach, kvôli asanácii rozpočtu nastalo navýšenie rozpočtu o vyše 19 000 €.

Tento projekt zahŕňa komplexnú rekonštrukciu nielen na hornom, ale aj dolnom hrade a nakoľko je tam  navýšenie prostriedkov, tak práve tieto budú slúžiť aj na presunutie prác na horný hrad a konkrétne sa jedná o takzvanú cisternu.

K slovu sa dostal aj PhDr. Ján Beljak, PhD., ktorý bližšie objasnil jednotlivé časti rekonštrukčných prác, ktoré budú realizované na Pustom hrade.

Ostatné záležitosti, ktorými sa zaoberalo Mestské zastupiteľstvo budú publikované v najbližšom článku a samozrejme nebudú chýbať videá.

Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri