• Pi. jún 9th, 2023

Schválený projekt ekologický autobus na skvapalnený zemný plyn na Slovensku

ByIMG_1979

nov 1, 2016

 

lngaft
Predstavenie projektu.

TS: Bratislava – Piatok, 28. októbra 2016 – Dnes, na pôde Danube LNG, bol oficiálne predstavený zámer projektu LNGAFT – Liquefied Natural Gas as Alternative Fuel for Transport (Skvapalnený zemný plyn ako alternatívne palivo pre dopravu).

Projekt LNGAFT počas 39 mesiacov ( október 2016 – december 2019) výrazne zvýši poznatky o problematike ekologickej verejnej dopravy a navrhne opatrenia, ktoré povedú k dekarbonizácii a ekologizácii verejnej dopravy. Cieľom projektu je podporiť využívanie alternatívneho paliva LNG na cestách v celej Európe – predovšetkým na Slovensku a v susedných krajinách, a preto významne prispieva k európskej stratégii zavádzania alternatívnych palív. Partnerom projektu je mesto Zvolen v ktorom bude zabezpečovať spoločnosť SAD Zvolen a.s. pilotnú prevádzku 15 LNG autobusov spolu s jednou LNG čerpacou stanicou. Projekt je spolufinancovaný z nástroja CEF (Connecting Europe Facility) sumou 4 153 200 EUR. Zodpovedným za koordináciu projektu je Európske zoskupenie hospodárskych záujmov, Danube LNG.

Projekt LNGAFT, financovaný z nástroja CEF, napĺňa Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá a definuje spoločný rámec opatrení na využitie infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii, aby sa minimalizovala závislosť na rope a na zmiernenie negatívneho vplyvu dopravy na životné prostredie.

Neoddeliteľnou súčasťou projektu je zaviesť a prevádzkovať pilotnú flotilu 15 LNG autobusov spolu s jednou LNG čerpacou stanicou, Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen, a.s.. Účasť mesta Zvolen v projekte ohodnotila primátorka Lenka Balkovičová: „Som nesmierne rada, že práve naše mesto môže pomôcť k zavedeniu nového ekologického paliva do praxe a to dokonca v celoeurópskom meradle.“ Pilotný projekt bude prostredníctvom vyhodnotenia dát a nadobudnutými skúsenosťami prevádzkovateľa LNG technológiu prispievať k ich inovácii a vytvoreniu poznatkovej bázy pre ďalší rozvoj LNG technológie na Slovensku.

Konsolidované výsledky budú publikované na národnej i európskej úrovni a budú obsahovať plán v prvom rade pre regionálnu a národnú politiku na slovenskom trhu a budú prípadne aplikované pre ostatné členské štáty, podporujúce rozhodnutia na národnej a nadnárodnej úrovni o skvapalnenom zemnom plyne pre cestnú dopravu a infraštruktúru.

Zároveň zhodnotia aj ekonomiku prevádzky flotily, najmä v porovnaní s autobusmi na dieselový pohon.

Dôležitým cieľom je zapojenie všetkých zainteresovaných organizácií do procesu tvorby a zhodnotenia dosiahnutých výsledkov prostredníctvom pilotného projektu.

Projekt LNGAFT prispieva k zvýšeniu ekologizácii, bezpečnosti a efektívnosti verejnej dopravy prostredníctvom nasledujúcich krokov:

  • Pilotná prevádzka 15 LNG autobusov verejnej hromadnej dopravy vo Zvolene
  • Prevádzka verejnej LNG čerpacej stanice vo Zvolene

  • Uskutočňovanie a vyhodnotenie pilotných aktivít

  • údaje o dekarbonizácii a ekologizácii verejnej dopravy
  • konsolidované výsledky možnosti zavedenia LNG technológie
  • budúci vývoj LNG koridoru na Slovensku
  • Odporúčané opatrenia, ktoré majú byť vykonávané na miestnej, regionálnej a národnej úrovni s hodnotením nákladov na ich realizáciu k začleneniu LNG ako alternatívneho paliva pre dopravné prostriedky do národných a regionálnych dopravných stratégií na Slovensku.

TS a foto: DANUBE LNG