Reklamy

Nielen o rozpočte mesta bude novembrové zasadnutie MsZ

Už onedlho bude takáto atmosféra pred Mestským úradom. Foto: ZV-podujatia.

V pondelok 27.11.2017 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať tohtoročné 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE a záznam bude následne potom možné pozrieť na stránke mesta.

Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť.

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení z v o l á v a m  9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 27. novembra 2017 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá:  spravodajca MsR
 4. a/ Rozpočet Mesta Zvolen na roky 2018 – 2020 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ A  b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Zvolen k návrhu rozpočtu na roky 2018 – 2020 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta A c/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Zvolen k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania pre rok 2018 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
 5. Novelizácia  č.2 VZN č. 173 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2018 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 6. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 7. VI. zmena rozpočtu mesta Zvolen, škôl a školských zariadení a rozpočtovej organizácie Zvolenské kultúrne centrum na rok 2017 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 8. VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 9. VZN o verejnej zeleni a ochrane drevín – Predkladá: Ing. Tlučáková, referent pre ochranu drevín MsÚ
 10. Novelizácia  č.2 VZN č.113 o udeľovaní ocenení mesta Zvolen – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 11. Novelizácia č. 1 VZN č. 135 o verejnom poriadku na území mesta Zvolen – Predkladá : Mgr. Juraj Chabada, náčelník MsP
 12. Správa o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov v meste Zvolen – Predkladá:  PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 13. Správa o činnosti Komunitného centra„ Romano jilo“ na Unionke – Predkladá:  PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 14. Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom  zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení na rok 2017/2018 – Predkladá: Mgr. Marcinko, vedúci odboru školstva MsÚ
 15. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen ukončených ku dňu 20.11.2017 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
 16. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta Zvolen na I. polrok 2018 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
 17. Schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta za II. polrok 2017 – Predkladá: spravodajca MsR
 18. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 19. Rôzne
 20. Interpelácie a diskusia
 21. Z á v e r – 17.30-17.35

Článok a foto: J. Števonka.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.