• So. sep 30th, 2023

O plate primátorky ako aj o Sarvaške sa bude debatovať na najbližšom MsZ

Autor IMG_1979

mar 24, 2015 , ,
msz-zvolen-2015
Foto: ZV-podujatia

V pondelok 30.3.2015 – začiatok o 14:00 hod sa bude konať už tohtoročné tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach vid program dole.

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE kompetentní v meste Zvolen si povedali, že pôjdu s dobou a že ešte viac bude mesto transparentné.

Zasadnutia budú online a záznam bude následne potom na stránke mesta.

Toto všetko prinieslo mesto na Vaše obrazovky už 2.2.2015 v spolupráci s TV Eso média a ako už bolo spomenuté, na web stránke sa nachádza banner a inštrukcie k tomu.

Viac info o tejto novinke si môžete prečítať v tomto článku.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.

Program

 1. O t v o r e n i e 14.00-14.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR Predkladá: spravodajca MsR
 4. I. Aktualizácia rozpočtu Mesta Zvolen – rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2015 Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 5. Nakladanie s majetkom Mesta Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 6. Dotácie na rok 2015  Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 7. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Predkladá: Ing. Konôpka, referát krízového manažmentu MsÚ
 8. Správa o činnosti protipožiarnych skupín za rok 2014, návrh činnosti na rok 2015  Predkladá: Ing. Konôpka, referát krízového manažmentu MsÚ
 9. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 10. Územný plán zóny Zvolen Podborová, lokalita Sarvaška – Nad kasárňami Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 11. Zmena vo funkcii zapisovateľky Kontrolnej komisie MsZ Predkladá: Ing. Jalakša, prednosta MsÚ
 12. Informácia o plate primátorky a zástupcu primátorky Predkladá: spravodajca MsR
 13. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o preverení podaní „ Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ verejných funkcionárov Mesta Zvolen Predkladá: Ing. Bella, predseda komisie na ochranu verejného záujmu
 14. Voľba prísediacich Okresného súdu vo Zvolene Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 15. Interpelácie a diskusia
 16. Z á v e r 16.55-17.00

P o z v a n í:

 • poslanci EP
 • poslanci NR SR
 • poslanci MsZ
 • predseda VÚC BBSK
 • okresný prokurátor
 • prednosta ObÚ
 • prednosta MsÚ
 • hlavný kontrolór Mesta
 • náčelník MsP
 • riaditeľ LPM s.r.o.
 • SBD Zvolen
 • vedúci odborov MsÚ
 • občania mesta Zvolen
 • zástupcovia médií