• St. máj 31st, 2023

Základná škola vo Zvolene – JEDNOTKA – si pripomína 70. výročie svojho otvorenia v budove na Ul. P. Jilemnického 1813/1

ByIMG_1979

máj 17, 2023
ZŠ Jilemnického 1. Foto: Google maps.

TS: V živote človeka sú medzníky, kedy sa pozastaví, obzrie sa späť, bilancuje a dáva si predsavzatia do budúcnosti. I v živote inštitúcie, akou je škola, sú takéto medzníky. A práve nastal čas pre základnú školu – JEDNOTKU, kedy si slávnostnou akadémiou 18. mája 2023 pripomína 70. výročie svojho otvorenia v budove na Ul. P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene.

Treba vedieť, že sedemdesiat rokov je činná budova tejto školy a celých sedemdesiat rokov slúži pre školskú činnosť. Škola existuje nepretržite už 127 rokov. Je pokračovateľkou Meštianskej školy, ktorá bola zriadená v roku 1896 ako chlapčenská meštianska škola.

Nová budova na Ul. Petra Jilemnického č. 1813 bola daná do prevádzky v septembri 1952 a bol tu zriadený študentský internát pre Strednú priemyselnú školu strojnícku, potom tri školské roky bola sídlom II. jedenásťročnej strednej školy vo Zvolene a cez prázdniny po skončení školského roku 1959/1960 sa do nej nasťahovala z budovy na Ul. Jozefa Kozačeka I. základná deväťročná škola. Odvtedy sídli v tejto budove dodnes.

Oslavujeme sedemdesiat rokov otvorenia našej školy v budove na Ulici P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene. Škola sa za predchádzajúce desaťročia vypracovala na úspešnú základnú školu s bohatou históriou a tradíciami, so silným personálnym a materiálno-technickým zázemím. Za toto obdobie pripravila pre ďalšie štúdium tisícky žiakov, ktorí sa uplatnili vo svojich profesiách. Podieľala sa na výchove významných hokejových osobností, ale i ďalších športových osobností reprezentujúcich nielen mesto Zvolen, ale i našu krajinu – Slovensko, majstrov sveta a olympijských víťazov. Vychovala nevyčísliteľný rad mladých ľudí, ktorí sa stali vynikajúcimi odborníkmi v povolaniach, ktoré si zvolili.

V školskom roku 1973/1974 bolo v škole otvorené Športové stredisko ľadového hokeja, z ktorého neskôr vznikli športové hokejové triedy (ŠHT). Začali činnosť v školskom roku 1975/1976 (boli prvýkrát otvorené na Slovensku práve v ZŠ, P. Jilemnického 1813/1 vo Zvolene). Prvá športová hokejová trieda zaznamenala hneď v prvom roku existencie historický úspech, keď na finálovom turnaji v Košiciach vyhrala celoslovenskú súťaž O puk Kamaráta. Žiakov, mladých hokejistov, škola v ŠHT pripravovala štyridsať rokov. Posledná športová hokejová trieda opustila brány základnej školy v školskom roku 2014/2015.

V školskom roku 2006/2007 boli v škole v spolupráci s LTC Lieskovec zriadené triedy pre nadané deti na šport za účelom prípravy športovo nadaných a talentovaných žiakov na šport. Triedy boli zamerané na všeobecnú pohybovú prípravu a tenisovú prípravu žiakov.

Mená ako Kaliská, Stacherová, Kucej, Slamka, Bartík, Dlhoplcová, Joščák, Michálek, Pohorelec, Čierny, Andrašovský, Lašák, Hričina, Čanky, Žabka, Mikula, Podkonický, Škvaridlo, Mahdalík, Šimko, Chovan, Kubka, Jurík, Juraško, Hraško, Zuzin, Čiliak, Trenčan, Húska, Pospíšil, Dvorský, Marcinek, Mudrák, súrodenci Barcíkovci Nosáľová, Cerovská, Zverko, Marošík, Gibala, Garaj, Pinková, súrodenci Korečkovci, Bitalová a ďalší sú všetkým dobre známe. Sú to úspešní športovci, na ktorých je škola právom hrdá.

V súčasnosti sa škola profiluje ako škola rodinného typu, nadväzuje i na svoje športové tradície a umožňuje všetkým žiakom osvojiť si základy rôznych športov, organizuje pre nich športové výcvikové kurzy, na stupni primárneho vzdelávania realizuje alternatívne daltonské vyučovanie, umožňuje žiakom učiť sa anglický jazyk už od 1. ročníka, zameriava sa na environmentálnu, regionálnu a mediálnu výchovu, pracuje v rôznych projektoch na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni, dlhodobo vytvára podmienky pre inkluzívnu výchovu a vzdelávanie, dôraz kladie na pozitívnu motiváciu, rovnosť šancí, prežívanie pocitu úspechu, zážitkové učenie a celoosobnostný rozvoj svojich žiakov.

Škola dlhodobo a systematicky dbá na rozvoj nadania a talentu žiakov, pripravuje ich na predmetové súťaže a olympiády organizované MŠVVaŠ SR, súťaže a projekty organizované inými inštitúciami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní žiakov.

Od školského roku 2014/2015, kedy bola súčasťou Národného projektu PRINED – projektu inkluzívnej edukácie, sa cieľavedome a výraznou mierou podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov pochádzajúcich zo SZP a MRK z lokality Pustý Hrad a Unionka. Poskytuje tak neoceniteľnú službu pre občanov mesta Zvolen začleniť komunitu detí pochádzajúcich z málo podnetného sociálneho prostredia do spoločnosti.

Na budovaní pevných základov výchovy a vzdelania žiakov školy sa podieľali mnohí zapálení, nadšení, obetaví a chápajúci pedagógovia. Pedagógovia, ktorí svoje povolanie vykonávali s láskou, pre ktorých naša škola bola a je ich životom. Práve teraz je príležitosť povedať všetkým pedagógom, ktorí za sedemdesiat rokov v našej škola pôsobili, veľké ĎAKUJEM. Poďakovanie patrí i nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí zabezpečovali jej chod, rodičom a priateľom školy, zriaďovateľovi, Mestu Zvolen a inštitúciám, ktoré sa podieľali na výchove a vzdelávaní žiakov.

Slávnostnou akadémiou chceme vyjadriť úctu všetkým, ktorí za uplynulé desaťročia boli so školu spojení – učiteľom a ostatným zamestnancom školy, žiakom, ktorí školu navštevovali, rodičom a priateľom školy, ktorí ju podporovali a pomáhali jej.

Anna Cúttová, riaditeľka školy

TS:

Mgr. Anna Cúttová – ZŠ, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen

Pridaj komentár