• Ut. dec 5th, 2023

Univerzita tretieho veku

Autor IMG_1979

júl 9, 2012 , ,

Prihlásiť sa na UTV TUZVO sa môžete do 15. septembra 2012 !!!

Univerzita tretieho veku v spolupráci s Ústavom telesnej výchovy a športu na Technickej univerzite vo Zvolene organizuje 1. ročník Športovej olympiády pre študentov Univerzít tretieho veku na Slovensku. Viac informácií o podmienkach účasti nájdete na priloženom letáku.

Univerzita tretieho veku v spolupráci s Mestom Zvolen, UKF v Nitre a Slovenskou akadémiou vied v Nitre organizuje letnú školu archeológie pre seniorov na území národnej kultúrnej pamiatky Pustý Hrad vo Zvolene v termínoch 09. – 12. 07. 2012 a 16. – 19. 07. 2012. Viac informácií o podmienkach účasti nájdete na priloženom letáku.

Univerzita tretieho veku (UTV) na Technickej univerzite vo Zvolene otvára dvojročné záujmové štúdium pre občanov v preddôchodkovom a dôchodkovom veku (s potvrdením), resp. invalidných dôchodcov bez rozdielu veku (s potvrdením) aj v akademickom roku 2012/2013. Počas jedného semestra sa koná osem sústredení v trvaní po dve 45 minútové hodiny. Uchádzači majú možnosť výberu z aktuálnych odborov uvedených nižšie, pričom už od prvého ročníka študujú podľa vybraných študijných odborov – BEZ POVINNÉHO VŠEOBECNÉHO ROČNÍKA. Po ukončení štúdia vydá Technická univerzita vo Zvolene absolventovi osvedčenie o ukončení záujmového štúdia na UTV s uvedením študijného odboru.

 Podmienky prijatia
 • Individuálne rozhodnutie vrátiť sa do školských lavíc
 • Minimálny vek 45 rokov, invalidní dôchodcovia bez rozdielu veku
 • Minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou (ak nespĺňate túto podmienku musíte písomne požiadať o výnimku)
 • Podanie prihlášky do 15. septembra (2.kolo) s uvedením týchto údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko (prihlášku nájdete aj na našej webovej stránke)
 • Fotokópia maturitného vysvedčenia, resp. diplomu o ukončení vysokej školy ako príloha k prihláške
 • Začiatok akademického roku – október 2012
 • Uhradenie poplatku za štúdium na UTV je potrebné uskutočniť najneskôr do 30. septembra 2012:
 • dôchodcovia (aj invalidní) – 38,00 € za celý akademický rok
 • ostatní – 58,00 € za celý akademický rok
 • Platobný styk:  Číslo účtu – 7000066060/8180
  Variabilný symbol – 96000
  Konštantný symbol – 0308
  Správa pre prijímateľa – meno a priezvisko (dôležité!!!)

Odbory štúdia

 • Právo ako ho nepoznáte (Obchodné právo, Občianske právo, Rodinné právo, Občiansky súdny poriadok – konanie na súdoch, Notársky poriadok – dedenie, Trestný zákon, Trestný poriadok – trestné konanie, Finančné právo, Zákon o ochrane osobných údajov, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Antidiskriminačný zákon, Pracovné právo, Sociálne právo, účasť na pojednávaniach na súde a iné)
  JUDr. Želmíra Machalová, Mgr. Oľga Mikulová a kolektív externých lektorov
 • Práca s počítačom – začiatočníci (základné pojmy informačných technológií, práca s osobným počítačom, Word, Excel, E-mail, Internet)
  Ing. Miroslav Gecovič, CSc.; Ing. Daniela Ukropová
 • Práca s počítačom – pokročilí (komunikácia, úprava fotografií, práca s videom) – Ing. Miroslav Gecovič, CSc.
 • Psychológia (všeobecná psychológia, psychológia osobnosti, duševná hygiena)
  Mgr. Denisa Michalková, Mgr. Ivana Prešinská
 • Psychologické praktiká (pokračovanie psychológie – len pre študentov ktorí absolvovali Psychológia I. a II.) – Mgr. Denisa Michalková, Mgr. Ivana Prešinská
 • Okrasné a liečivé rastliny ako súčasť životného prostredia človeka(fytoterapia, zdroje liečivých rastlín, okrasné záhrady, sadovníctvo)
  doc. Ing. Eva Križová, PhD., Ing. Mariana Ujházyová, PhD., RNDr. Blažena Benčaťová, Ing. Juraj Labanc, Ing. Peter Sládek
 • Sebapoznanie, sebarozvoj a sociálna percepcia – Mgr. Attila Rácz
 • Anglický jazyk pre začiatočníkov – Mgr. Žaneta Balážová
 • Anglický jazyk pre mierne pokročilých – Mgr. Žaneta Balážová
 • Nemecký jazyk pre začiatočníkov – PhDr. Anna Klaudová
 • Nemecký jazyk pre mierne pokročilých – PhDr. Anna Klaudová
 • Ruský jazyk pre začiatočníkov – Mgr. Mária Laciková
 • Základy archeológie – PhDr. Ján Beljak, PhD.
 • História staroveku a filozofické skúmanie vývoja vesmíru, vesmír náš domov– Mgr. Attila Rácz, doc RNDr. Vladimír Bahýl, CSc.
 • Šport pre zdravie (ľahké posilňovanie, fitnes, cvičenie na fit-loptách, cvičenie s overballmi, cvičenie s expandermi, cvičenie na hudbu, ľahký aerobik, strečingové a kompenzačné cvičenia) – Mgr. Karin Baisová, PhD.
 • Telovýchova a šport (badminton, stolný tenis) – PaedDr. Martin Kružliak, PhD.
 • Moderný životný štýl zdravého stravovania (základy a zásady zdravého stravovania, metabolické skupiny, nové poznatky v oblasti zdravej výživy)
  Ing. Anna Lukáčová
  Jednotlivé odbory budú otvorené podľa počtu prihlásených uchádzačov. V prípade, že sa odbor štúdia neotvorí, a uchádzač si nevyberie žiadny iný odbor, finančné prostriedky mu budú vrátené na jeho osobný účet (nie v hotovosti). V prípade, že sa uchádzač rozhodne nenastúpiť na zvolený odbor z akéhokoľvek dôvodu (okrem vážnych zdravotných problémov) finančné prostriedky mu vrátené nebudú.

Bližšie informácie

Ing. Zuzana Chabadová – manažérka UTV

Tel.: 045/5206 599, 0918 730 376
E-mail: 
zuzana.chabadova@tuzvo.sk

 UTV na FACEBOOK: www.facebook.com/utv.tuzvo
Adresa na zaslanie prihlášky

 Technická univerzita vo Zvolene

Centrum ďalšieho vzdelávania
T. G. Masaryka 24
960 53  Zvolen


Študijné materiály na rok 2011/2012

Na tomto mieste si môžete po kliknutí na odkaz otvoriť alebo stiahnuť tieto materiály Univerzity tretieho veku:

(Zdroj info – http://www.tuzvo.sk/utv)