• So. dec 9th, 2023

Všetko o novozvolenej primátorke aj o tom bude decembrové zasadnutie zastupiteľstva

Autor IMG_1979

dec 10, 2014 ,
mestske-zastupitelstvo-zvolen-marec
Po pondelku budeme musieť zmeniť fotografiu. Foto: ZV-podujatia

Po komunálnych voľbách 2014 sa bude konať prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré celé sa bude niesť v tomto duchu.

To o čom sa bude debatovať si môžete prečítať tu v nasledujúcich riadkoch vid program zasadnutia.

Ako občania mesta Zvolen sa môžete osobne zúčastniť na tomto zasadnutí.

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  sa bude konať ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční po voľbách do orgánov samosprávy obcí 2014 dňa  15. decembra  2014 (pondelok) o 14:00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen.

Program

 1.  O t v o r e n i e   ustanovujúceho zasadnutia MsZ
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí 20140 v meste Zvolen – Predkladá : Marta Kozicová, predsedníčka Mestskej volebnej komisie.
 4. Zloženie sľubu novozvolenej primátorky Mesta Zvolen, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou primátorkou Mesta Zvolen
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva
 6. Slávnostný príhovor novozvolenej primátorky Mesta Zvolen
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva – Predkladá : Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
 8. Voľba návrhovej a volebnej komisie – Predkladá : Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
 9. Návrh na zriadenie Mestskej rady a určenie počtu jej členov – Predkladá : určený poslanec MsZ
 10. Návrh na zriadenie komisií MsZ – Predkladá : Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
 11. Návrh na zriadenie výborov v Mestských častiach – Predkladá : Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
 12. Návrh na poverenie poslancov, pred ktorými je možné urobiť vyhlásenie o uzavretí  manželstva v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov – Predkladá : Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
 13. a) Určenie platu primátorky mesta Zvolen –  Predkladá: určený poslanec
 14. b) Určenie platu zástupcu primátorky mesta Zvolen Predkladá : Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
 15. 14. Rôzne
 16. Schválenie uznesení
 17. Z á v e r

 P o z v a n í:

 • poslanci Európskeho parlamentu
 • poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
 • poslanci Mestského zastupiteľstva Zvolen
 • predseda VÚC BBSK
 • okresný prokurátor
 • prednosta Okresného úradu Zvolen
 • prednosta MsÚ
 • hlavná kontrolórka Mesta Zvolen
 • náčelník MsP
 • riaditeľ LPM s.r.o.
 • SBD Zvolen
 • vedúci odborov MsÚ
 • občania mesta Zvolen
 • zástupcovia politických strán
 • zástupcovia médií