• Ut. feb 7th, 2023

Rozpočet, osvetlenie, náčelník polície a veľa ďalšieho sa bude riešiť na júnovom zasadnutí MsZ

debata
Foto: ZV-podujatia

V pondelok 29.6.2015 zo začiatkom o 14:00 hod sa bude konať už tohtoročné šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach vid program dole.

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE kompetentní v meste Zvolen si povedali, že pôjdu s dobou a že ešte viac bude mesto transparentné.

Zasadnutia budú online a záznam bude následne potom na stránke mesta.

Toto všetko prinieslo mesto na Vaše obrazovky už 2.2.2015 v spolupráci s TV Eso média a ako už bolo spomenuté, na web stránke sa nachádza banner a inštrukcie k tomu a daňových poplatníkov táto maličkosť stojí viac ako 100 € mesačne. 

Viac info o tejto novinke si môžete prečítať v tomto článku.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.

Program – 29.6.2015 – kompletné znenie bodov nájdete TU ale musíte si rozkliknúť jednotlivé odkazy

 1. O t v o r e n i e – 14.00-14.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá:  spravodajca MsR
 4. Upresnenie doby výkonu funkcie riaditeľa RO Zvolenské kultúrne centrum so sídlom Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 42393744. Informácia o realizácii a stave projektov „Pustý hrad“ a  „Obnova objektu Starej radnice“ na Námestí SNP 21/31, Zvolen – Predkladá: Ing. Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
 5. III. Aktualizácia rozpočtu Mesta, škôl a školských zariadení na rok 2015 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 6. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM Ms
 7. ÚProjekt rekonštrukcie verejného osvetlenia – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, ved. odboru rozvoja mesta MsÚ
 8. VZN mesta Zvolen o poskytovaní dotácii a finančných darov z rozpočtu mesta Zvolen – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 9. VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území mesta Zvolen. Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 10. Novelizácia č.2 VZN mesta Zvolen č.139 o pešej zóne – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru UP MsÚ
 11. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom HK  Mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 12. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen na II. polrok 2015 – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 13. Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku komisií MsZ  – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 14. Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen – Stratégia využívania dažďovej vody – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 15. Správa Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o preverení podaní „ Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ verejných funkcionárov Mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Bella, predseda komisie na ochranu verejného záujmu
 16. Návrh primátorky mesta Zvolen na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Zvolen – Predkladá: Ing. Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
 17. Schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku mesta za I. polrok 2015 – Predkladá: spravodajca MsR
 18. Interpelácie a diskusia
 19. Z á v e r  16.55-17.00